02.11.2011

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Донецька міська рада

Затверджено розпорядженням міського голови "Про створення умов для доступу до публічної інформації" від 23.09.2011 № 760

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації», і він визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Донецької міської ради та її виконавчих органів.

1.2. Публічна інформація – це відображена і задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання міською радою та її виконавчими органами своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або інформація, яка знаходиться у володінні міської ради або її виконавчих органів.

1.3. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційному друкованому виданні міськради, на офіційному сайті міського голови та міської ради в мережі Інтернет; на інформаційних стендах і т.п.

- надання інформації по запитах на інформацію.

1.4. Міська рада та її виконавчі органи не є розпорядниками інформації по запитах на інформацію:

- адресованих безпосередньо депутатам міської ради;

- інших органів місцевого самоврядування, органів державної влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

- яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення іншим способом.

 

2. Доступ до інформації шляхом оприлюднення

2.1. Оприлюдненню не підлягають:

- внутрішньоорганізаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, коментарі та ін.), пов'язані з напрямами діяльності міської ради та її виконавчих органів, процесами розробки і ухвалення рішень і розпоряджень;

- розпорядження міського голови, що регламентують діяльність виконавчих органів міської ради, а також з кадрових питань;

- документи з кадрових питань;

- документи бухгалтерського обліку і звітності.

2.2. Інформація, передбачена частиною першої ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», підлягає обов'язковому оприлюдненню не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження відповідного документу. Така інформація публікується на сайті міського голови та міської ради із зазначенням дати публікації документу та дати оновлення інформації.

2.3. Проекти нормативно-правових актів, рішень міської ради та її виконавчих органів, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше чим за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

2.4. Будь-яка інформація про факти, загрозливі життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які вживаються у зв'язку з цим, підлягає невідкладному оприлюдненню.

 

3.Порядок надання інформації по запитах

3.1. Запит на інформацію – це прохання особи до міської ради або її виконавчих органів надати публічну інформацію, що перебуває у їх володінні.

3.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

3.3. Запити можуть подаватися в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір особи, що запитує інформацію.

3.4. Організацію роботи з прийому від фізичних та юридичних осіб інформаційних запитів в електронному вигляді, реєстрацію таких запитів, а також направлення відповіді в електронному вигляді здійснює організаційний відділ міської ради.

3.5. Інформаційні запити в електронному вигляді направляються на електронну адресу міської ради .

3.6. Інформаційні запити у письмовій формі подаються особами, що запитують інформацію, особисто або направляються поштою на поштову адресу: 83050, м. Донецьк, вул. Артема, 98 з позначкою «інформаційний запит».

3.7. Організацію роботи з прийому інформаційних запитів, поданих у письмовій формі, реєстрацію таких запитів здійснюють відповідальні особи загального відділу міської ради.

3.8. Інформаційні запити реєструються в окремому журналі в день їх надходження або на наступний робочий день після фактичного дня надходження, якщо запит надійшов після закінчення робочого дня або в неробочий день.

3.9. Зареєстрований запит невідкладно передається міському голові або першому заступнику міського голови для визначення виконавців, які готують інформацію на запит, після чого запит невідкладно передається виконавцеві.

3.10. Відповідь на запит підписується керівництвом міської ради або її виконавчих органів відповідно до розподілу повноважень, реєструється і направляється особі, що запитує інформацію, за вказаною нею в запиті адресою.

3.11. Запит на інформацію повинен містити:

- ім'я (найменування) особи, що запитує інформацію, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити або зміст документу, за яким зроблено запит, якщо особі, що запитує інформацію, це відомо;

- підпис і дату за умови надання запиту у письмовій формі.

3.12. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, затвердженої міським головою.

3.13. У випадку, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості і т.п.) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа загального відділу міської ради, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, і надати копію запиту особі, що подала його.

3.14. Відповідь на інформаційний запит надається в строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У випадку, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя або свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, які сталися або можуть статися і погрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3.15. У випадку, якщо запит стосується надання великого об'єму інформації або вимагає пошуку інформації серед великої кількості даних, розпорядник інформації може продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну розпорядник інформації повідомляє особу, що запитує інформацію, у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

3.16. Міська рада та її виконавчі органи мають право відмовити в задоволенні запиту в наступних випадках:

- міська рада та її виконавчі органи не володіють і не зобов'язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, відносно якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до закону;

- особа, що подала запит на інформацію, не сплатила передбачені законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимоги до запиту на інформацію, передбачені законом.

Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі з дотриманням вимог, встановлених законом.

3.17. У випадках, якщо міська рада та її виконавчі органи не володіють інформацією, що запитується, але їм за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, вони зобов'язані направити цей запит відповідному розпорядникові з одночасним повідомленням про це особи, що запитує інформацію.

 

4.Плата за надання інформації

4.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

4.2. У випадку, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів об'ємом більше 10 сторінок, особа, що запитує інформацію, зобов'язана відшкодувати фактичні витрати на копіювання і друк.

4.3. Розмір фактичних витрат на копіювання і друк визначається міською радою або її виконавчими органами в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

4.4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що представляє громадський інтерес, плата за копіювання і друк не стягується.

 

5. Оскарження рішень, дій або бездіяльності міської ради та її виконавчих органів у наданні публічної інформації

5.1. Рішення, дії або бездіяльність міськради та її виконавчих органів в наданні публічної інформації можуть бути оскаржені у встановленому порядку.

5.2. Особи, винні в порушенні встановленого законом порядку надання доступу до публічної інформації, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


Назад


Нравится

Версия для печати