Главное управление благоустройства и коммунального обслуживания

Начальник управления: Савинов Константин Львович
Телефон: 338-38-90
Приемные дни: вторник 10.00-12.00, каб. 417
Приемная: 305-46-72
Факс: 305-46-72
e-mail: [email protected]
[email protected]
Сайт управления: http://blago.dn.ua/

Затверджено:

рішенням міської ради

від «22» жовтня 201049/14

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Головне управління благоустрою і комунального обслуговування Донецької міської ради

 

1. Головне управління благоустрою і комунального обслуговування Донецької міської ради (далі -Управління) є виконавчим органом міської ради, підзвітним та підконтрольним міській раді і його виконавчому комітету, підпорядкованим міському голові.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами і актами Президента України, законами України, постановами і розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

Управління є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного герба України, інші печатки і штампи із своїм найменуванням, відповідні бланки, самостійний баланс, реєстраційні та особові рахунки в установах Державного казначейства України і фінансується з міського бюджету.

Юридична адреса: м.Донецьк, вул.Артема, 98.

Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Структура, чисельність і асигнування на утримання апарату управління затверджуються міською радою.

Штатний розклад, кошториси доходів і витрат управління після узгодження з фінансовим управління затверджується міським головою.

3. Управління в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства координує роботу комунальних підприємств і підприємств інших форм власності, що забезпечують утримання і експлуатацію об’єктів благоустрою, дорожнього і комунального господарства.

4. Основними завданнями Управління є:

4.1. Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері комунального господарства.

4.2. Аналіз стану комунального господарства міста та підготовка пропозицій до проекту міського бюджету щодо фінансування програм розвитку комунального господарства і благоустрою міста, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення міста.

4.3. Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання вимог нормативно-правових актів з питань комунального господарства.

4.4. Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально – економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою міста, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища.

4.5. Виконання функцій управління у сфері комунального господарства; забезпечення координації роботи підприємств комунального господарства.

4.6. Сприяння у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

4.7 Здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в м.Донецьку;

4.8. Організація конкурсу серед підприємств, установ і організацій з призначення балансоутримувачів, відповідальних осіб за утримання об’єктів благоустрою.

4.9. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально – технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста.

4.10. Здійснення контролю за станом благоустрою і утриманням територій, інженерних споруд і об’єктів благоустрою, озелененням підприємствами, установами і організаціями.

4.11. Вирішення інших питань у сфері комунального господарства відповідно до законодавства.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у підготовці пропозицій щодо реформування і розвитку комунального господарства;

2) готує пропозиції щодо фінансування капітального ремонту, реконструкції, поточного ремонту і експлуатації об’єктів благоустрою і комунального господарства, міських програм розвитку комунального господарства та благоустрою міста, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення міста і подає їх на розгляд у встановленому порядку;

3) організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію місцевих програм у сфері комунального господарства, подає пропозиції до проектів місцевих програм соціально – економічного розвитку
міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою міста, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

4) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
- удосконалення структури управління та розвитку комунального господарства міста;

- розвитку підприємництва та конкурентного середовища, демонополізації комунального господарства та формування ринку комунальних послуг;

- удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері комунального обслуговування;

- проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів комунального господарства та інженерного захисту територій міста;

- удосконалення управління майном підприємствами комунального господарства;

5) забезпечує здійснення заходів з реформування комунального господарства відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

6) сприяє розробленню проектів, рішень щодо благоустрою міста;
7) проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково технічних програм, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, рейтингову оцінку показників соціально – економічного розвитку районів міста;

8) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення стабільної роботи комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

9) забезпечує контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, міськради та виконавчого комітету міської ради з питань комунального господарства;

10) здійснює контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань комунального господарства та станом експлуатації і утримання об'єктів комунального господарства;

11) вживає заходи для поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах комунального господарства, оснащення засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та міських програм;

12) бере участь у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері комунального господарства, погоджує в установленому порядку розрахунки щодо цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги у комунальному господарстві та готує пропозиції щодо їх оптимізації;

13) організовує прийом до комунальної власності територіальної громади об’єктів, зокрема об’єктів інженерної інфраструктури, від державних, відомчих і інших структур;

14) проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства у разі покладення на нього функції замовника;

15) бере участь у реалізації державної політики у сфері поліпшення санітарного стану міста, якості питної води, технічного і технологічного стану систем тепло-,водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню міста, ліквідації його наслідків;

16) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників комунального господарства;

17) організовує і контролює роботу з обстеження територій міста, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, розроблення схем інженерного захисту цих територій, проводить моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у комунальній сфері і оцінку їх соціально – економічних наслідків;

18) сприяє проведенню науково-технічних досліджень з питань підвищення технологічного рівня виробництва та якості комунальних послуг, зниження їх ресурсоенергоємності, забезпечення екологічної безпеки, пропагандує досягнення передового досвіду, сприяє використанню на підприємствах комунального господарства сучасних інформаційних технологій;

19) сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств комунального господарства;

20) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері комунального господарства;

21) готує пропозиції щодо визначення умов укладення (припинення) контрактів з керівниками підприємств комунального господарства;

22) організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

23) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

24) сприяє створенню та функціонуванню державної системи страхового фонду документації, що стосується об'єктів комунального господарства;

25) бере участь в установленому порядку у розробленні мобілізаційних заходів і бронюванні військовозобов'язаних у період мобілізації та на воєнний час;

26) подає в установленому порядку проекти місцевих програм і заходів в сфері благоустрою міста і забезпечує їх реалізацію, здійснює управління у вказаній сфері, а також координацію і функціональне регулювання з питань, які належать до його компетенції;

27) здійснює контроль за проведенням робіт, пов’язаних з ремонтом і реконструкцією підземних інженерних комунікацій, будівництвом і ремонтом доріг, зовнішнім освітленням, благоустроєм і озелененням;

28) забезпечує належне утримання і ефективну експлуатацію об’єктів комунального господарства;

29) веде облік та погоджує ордера на право здійснення земляних, будівельних, дорожних та благоулаштувальних робіт на території міста;

30) розробляє Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в місті Донецьку;

31) забезпечує утримання в належному стані меморіальних пам’ятників, кладовищ і інших міст поховання;

32) вирішує питання відносно збору, транспортування, утилізації побутових відходів, підбору, евтаназії та захоронення трупів безпритульних тварин;

33) організовує роботи з відлову, утримання і надання ветеринарних послуг безпритульним тваринам;

34) затверджує поточні та перспективні плани підвідомчих підприємств, згідно з виділеним фінансуваням, контролює їх виконання;

35) проводить роботу із залучення підприємств, установ і організацій усіх форм власності до участі в комунальному будівництві та благоустрої міста;

36) погоджує завдання на проектування і видає технічні завдання на будівництво, реконструкцію комунальних об’єктів благоустрою;

37) підписує свідоцтва на право власності нерухомим майном, які готує комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації»;

38) здійснює контроль за раціональним використанням бюджетних коштів, які виділяються з міського бюджету;

39) здійснює контроль за своєчасною ліквідацією поривів на інженерних мережах всіх підприємств комунального призначення, незалежно від їх підпорядкування;

40) перевіряє і контролює виконання робіт з утримання і експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, установці, ремонту світлофорних об’єктів, турнікетів, розмітці автодоріг та інше;

41) здійснює організацію дорожнього руху на території районів міста згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального планування і забудування міста, автоматизованими системами регулювання дорожнього руху, комплексними транспортними схемами організації дорожнього руху і екологічно безпечними умовами;

42) вирішує питання за погодженням з відповідними державними органами безпеки дорожнього руху тимчасового обмеження руху транспортних засобів при проведенні ремонтних та інших робіт на вулицях і дорогах міста;

43) подає пропозиції щодо обмеження або заборони руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів у випадках, встановлених чинним законодавством;

44) аналізує фінансово – господарську діяльність підприємств комунального господарства;

45) сприяє зміцненню матеріально-технічної бази підприємств комунального господарства;

46) виконує інші функції, передбачені законодавством.

6. Управління має право:

6.1. Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з комунальних питань відповідно до своїх повноважень;

6.2. Вносити пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог законодавства та правил комунального обслуговування населення;

6.3. Залучати у встановленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян щодо розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.4. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міськради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.5. Скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

6.6. Виступати замовником:

- науково-дослідницьких робіт у сфері комунального господарства;

- проектування, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства;

6.7. Приймати фінансову звітність від підприємств і організацій про використання бюджетних коштів, консолідувати її і звітувати державному казначейству України, а також фінансовому управлінню міської ради;

6.8. Брати участь у республіканських конкурсах по благоустрою міст, сіл та селищ.

6.9. Подавати пропозиції щодо створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, які знаходяться в сфері його управління.

7. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міськради, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

9. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

10. Начальник управління:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на управління завдань;

10.2. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника Управління, керівниками підрозділів Управління та визначає ступінь їх відповідальності;

10.3. Подає на затвердження міського голови кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;

10.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

10.5. Затверджує положення про підрозділи Управління і функціональні обов'язки його працівників;

10.6. Погоджує призначення на посаду і звільнення з посади працівників Управління;

10.7. Забезпечує трудову дисципліну, порядок, протипожежну безпеку і збереження майна управління.

11. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування комунального господарства міста і вирішення інших питань в Управлінні можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

12.1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на їх утримання визначає затверджую міська рада.

12.2. Кошторис і штатний розпис Управління затверджує міський голова після погодження з фінансовим управлінням міської ради.

13. Управління може бути ліквідовано чи реорганізовано згідно з рішенням міської ради в установленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради                                                                                                                          М.О.Левченко

Назад

Версия для печати

Скачать:

Публичная информация.doc