Управление по делам семьи, молодежи и международных связей

Начальник управления: Цесельская Ольга Владимировна
Телефон: 338-48-68, 304-22-73
Факс: 337-02-28
Приемные дни: понедельник-пятница 8.00-17.00, каб. 246
E-mail: [email protected]
Донецкий городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
Вербовская Елена Валентиновна – директор
тел.  335-92-75
 
 
КУ «Донецкий городской молодежный центр»
Лобко Виктория Анатольевна – директор
тел. 297-62-74
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
управління у справах сім'ї, молоді та міжнародних зв'язків Донецької міської ради
 
 
         1. Управління у справах сім'ї, молоді та міжнародних зв'язків Донецької міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом ради, який створюється рішенням ради та є підзвітним і підконтрольним раді, підпорядковується її виконавчому комітету, міському голові. Форма власності майна, закріпленого за Управлінням на праві оперативного управління – комунальна.
         2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, наказами управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями Донецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 
         3. Управлінню підпорядковуються:  Донецький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;  комунальне підприємство «Молодіжний центр праці»; інші установи та організації, що належать до сфери його управління.
 
         4. Місцезнаходження Управління: 83050, м.Донецьк, вул. Артема, 98.
 
         5. Основними завданнями управління є:
 
  6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
 
     6.1. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей та молоді, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, забезпечує їх виконання;
 
 
     6.2. Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і реалізації заходів, спрямованих на поліпшення стану сім'ї, дітей та молоді;
 
 
     6.3. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що входять до його компетенції, і вносить їх у встановленому порядку на розгляд міської ради, її виконавчого комітету, управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації;
 
     6.4. Готує і подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що входять до його компетенції;
     6.5. Сприяє в рамках своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими, жіночими громадськими організаціями і об'єднаннями;
 
     6.6. Здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційних рад:
 
- з розвитку та підтримки молодіжного руху в м. Донецьку;
- з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;
- з питань сім'ї та жінок;
 
     6.7. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері оздоровлення студентської молоді, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки, учнів професійно-технічних навчальних закладів пільгових категорій, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 
 
     6.8. Здійснює підбір дітей та підготовку відповідних документів для відправки їх в МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія»;
 
     6.9. Вдосконалює в рамках своїх повноважень систему пошуку та відбору талановитої молоді, сприяє її підтримці;
     6.10. Організовує та бере участь у проведенні конкурсів, турнірів, творчих фестивалів, конференцій, форумів, спрямованих на підвищення культурно-просвітницького рівня молоді;
     6.11. Сприяє діяльності органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, студентської молоді, молодіжних та дитячих громадських організацій та об'єднань, учнів професійно-технічних училищ, працюючої молоді;
     6.12. Займається організацією змістовного дозвілля молоді, ознайомленням з історико-культурною спадщиною, національно-патріотичним вихованням молоді;
 
     6.13. Взаємодіє з молодіжними, жіночими, дитячими громадськими організаціями міста, дитячо-юнацькими клубами;
 
 
     6.14. Вивчає, узагальнює та впроваджує передовий досвід реалізації сімейної та молодіжної політики, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
 
 
     6.15. Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вирішення житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді і молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування житлом;
 
     6.16. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
 
     6.17. Координує діяльність комітетів (відділів) у справах сім'ї та молоді районних у м. Донецьку рад, Донецького міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи;
 
     6.18. Розробляє в межах своїх повноважень заходи з пропаганди здорового способу життя в молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії розширеннясоціально небезпечних хвороб серед молоді;
     6.19. Взаємодіє з правоохоронними органами з питань організації роботи з профілактики правопорушень та негативних явищ серед дітей та молоді;
     6.20. Розробляє заходи, спрямовані на соціальний захист і забезпечення прав і інтересів багатодітних сімей;
 
     6.21. Організує виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проводить просвітницьку та інформаційну діяльність з питань гендерної рівності;
 
     6.22. Координує, контролює і забезпечує в межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми;
 
     6.23. Організовує заходи, спрямовані на пропаганду сімейних цінностей, підвищення рівня правової просвіти батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;
 
     6.24. Надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям, сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та окремим громадянам методичну допомогу з питань попередження насильства в сім'ї;
 
     6.25. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва;
 
     6.26. Розробляє проекти угод, договорів, актів та інших документів, спрямованих на розвиток міжнародних зв'язків;
     6.27. Організовує прийоми офіційних іноземних делегацій та відправлення делегацій за кордон за дорученням міського голови, займається оформленням виїзних документів;
     6.28. Взаємодіє з посольствами та консульствами іноземних держав в Україні в рамках розвитку міжнародного співробітництва;
     6.29. Взаємодіє та співпрацює з містами-побратимами, містами-партнерами в рамках підписаних договорів/угод;
     6.30. Організовує виїзд груп дітей та молоді на оздоровлення і реабілітацію за кордон згідно з укладеними договорами про міжнародне співробітництво;
     6.31. Вивчає інформацію про контингент іноземних студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах м. Донецька III-IV рівнів акредитації;
 
     6.32. Здійснює взаємодію громадських організацій іноземних громадян, земляцтв іноземних студентів, зарубіжних культурних центрів, товариств Дружби з органами місцевого самоврядування, компетентними організаціями та установами у вирішенні різних питань, у тому числі пов'язаних з навчанням і проживанням іноземців в м.Донецьку, наданням організаційної та консультативної допомоги;
 
 
     6.33. Координує діяльність міського Інтерради іноземних громадян;         6.34. Взаємодіє з правоохоронними органами з питань міжнародних зв'язків;
 
6.35. Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, в тому числі із залученням друкованих і аудіовізуальних засобів масової інформації, з питань реалізації молодіжної та сімейної політики, розвитку міжнародних зв'язків;
 
     6.36. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в управлінні;
 
     6.37. Здійснює інші функції відповідно до покладених завдань.
 
     7. Управління має право:
 
 
     7.1 Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, об'єднань громадян (за узгодженням);
 
 
     7.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, об'єднань громадян інформацію, документацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
     7.3. Організовувати в установленому порядку наради, конференції та семінари з питань, що входять до його компетенції;
 
     7.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, в області реалізації державної сімейної та молодіжної політики відповідно до чинного законодавства України;
 
 
     7.5. Здійснювати в установленому порядку фінансування програм і проектів, спрямованих на вирішення проблем, що стосуються сім'ї, жінок та молоді, в межах коштів, затверджених в бюджеті, за рахунок загального, спеціального та цільового фондів.
 
 
     8. Управління під час виконання покладених на нього обов'язків взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.
 
     9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Заступник начальника, спеціалісти управління призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління.
     10. Начальник управління:
 
     10.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, співробітників управління;
 
     10.2. Розпоряджається коштами, передбаченими для виконання покладених на управління завдань і його утримання в рамках затвердженого бюджету;
     10.3. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відділів/комітетів у справах сім'ї та молоді районних у             м. Донецьку рад;
     10.4. Затверджує плани роботи управління та відділів/комітетів у справах сім'ї та молоді районних у м. Донецьку рад;
     10.5. Розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників управління чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
     10.6. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;
     11. В управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть створюватися дорадчі та консультаційні органи, персональний склад та положення про які затверджуються начальником управління за погодженням з куратором - заступником міського голови.
     12. Управління фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.         
     13. Гранична чисельність, асигнувань на утримання апарату управління затверджуються міською радою.
     14. Штатний розпис, кошторис витрат і доходів Управління затверджується Донецьким міським головою після узгодження у встановленому порядку.
 
     15. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів підвідомчої бюджетної установи – Донецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших підвідомчих структур.
 
16. Управління затверджує кошториси, штатний розклад розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
     17. Управління здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень та витрат отриманих бюджетних коштів підвідомчими установами.
     18. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
     19. Управління може бути реорганізовано або ліквідовано за рішенням Донецької міської ради в порядку, передбаченому законодавством України.
 
 

 

Назад

Версия для печати

Скачать:

Публичная информация.doc

Скачать:

Приложение №1.doc

Скачать:

Приложение №3.doc

Скачать:

Программа по финансированию молодежных мероприятий в 2011 году[1].doc

Скачать:

Проект решения.doc

Скачать:

Cмета на 2007. 2.xls

Скачать:

График приема