Обьявление про результаты процедуры открытых торгов на закупку отходов черных металлов. Код 27.10.9

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі
 
1. Інформація не для друку
1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34053605
1.2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства /кошти місцевого бюджету
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі 1 375 000,00 грн. (один мільйон триста сімдесят п’ять тисяч гривень).
2. Замовник 
2.1. Повна назва : Комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління  
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 05449153
3. Інформація про предмет закупівлі
3.1. Предмет закупівлі: Код 27.10.9 Відходи чорних металів (шлаковий щебінь)
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару): 25000 (двадцять п’ять тисяч) м3 
4. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення :
оголошення  №21098 (МЕТ) в ІБ ВДЗ №30 (328) від 03.11.2008р.
5. Результат процедури закупівлі
5.1. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена найкращою: 16.12.2008р.
 5.2. Дата укладення договору про закупівлю: 25.12.008р.
5.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: не було
6. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ) :
Відходи чорних металів(шлаковий щебінь)- 1 375 000,00 грн. (один мільйон триста сімдесят п’ять тисяч гривень) з ПДВ.
7. Інформація про переможця торгів:
7.1. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-фінансова компанія «Рутекс»
7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юр. особи) (не для друку): 30694366
7.3. Місцезнаходження : 83053, Україна, м. Донецьк, вул.. Краснооктябрська,111
7.4. Номер телефону, факсу (не для друку) : тел. 8 (067) 306-19-76, 306-22-00
 
8. Посада, прізвище та ім'я особи, що підписує оголошення
 
Головний інженер,
голова тендерного комітету                                                     Сабадаш В.Є.
  М. П. 
 
Виконавець:
секретар тендерного комітету
Воробйова М.С.
тел. 8 (062) 387-20-28
 
Purchasing procedure results report.
 
 
1. Information that isn’t to be published
1.1. Main funds manager (full name and EDRPOU identification code)
Main Administration of Municipal Improvements and Communal Service of Donetsk City Council, EDRPOU identification code: 34053605
1.2. Source of purchase financing: funds of enterprise / funds of local budget
1.3. The size of budgetary purpose according to the estimate or the expected cost of purchase
1 375 000,00UAH (one million three hundred seventy five thousand UAH).
2. Customer
2.1. Full name: “Road repair-building administration” Communal Enterprise
2.2. EGRPOU identification code (isn’t to be published): 05449153
3. The information on a subject of purchase
3.1. A subject of purchase: the Code 27.10.9 Waste of ferrous metals (slag rubble)
3.2. Quantity (in case of purchase of the goods): 25000 (twenty five thousand) м3 
4. Date and number of the bulletin " the Bulletin of the state purchases " in which announcements of the lead procedure of purchase have been published, number of the announcement
The announcement №21098 (МЕТ) in ІB VDZ №30 (328) from 03.11.2008г.
5. Result of procedure of purchase
5.1. Date of the acceptance тендерного offers, that certain by the best: 16.12.2008г.
 5.2. Date of the conclusion of the contract about purchase: 25.12.008г.
5.3. The tenders are cancelled or recognized such, that did not take place: was not
6. Cost of the contract about purchase (in view of the VAT):
Waste of ferrous metals (slag rubble)  - 1 375 000,00 UAH. (one million three hundred seventy five thousand UAH) from the VAT.
7. The information on the winner of the tenders :
7.1. Full name: the Society with limited liability « industrial-financial company " Rutex "
7.2. EGRPOU identification code (isn’t to be published):  30694366
7.3. Address (isn’t to be published):  83053, Ukraine, Donetsk, ул.. Krasnooctiabrska, 111
7.4. Telephone, fax (isn’t to be published):ph. 8 (067) 306-19-76, 306-22-00
 
8. Position and name of announcement subscriber:
Chief engineer
Head of Tender Committee                          Sabadash V.Ye.
M.P.
 
Executor:
Secretary of Tender Committee
Vorobyova M.S.
Tel. 8(062) 387-20-28
 

Назад

Версия для печати