Оголошення про проведення відкритих торгів (02.11.09)

Предмет закупівлі: Код 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі
Оголошення про проведення відкритих торгів
1. Інформація не для друку:
2. Замовник:
2.1. Повна назва: Комунальне підприємство Шляхове  ремонтно-будівельне управління
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку)
2.3. Адреса: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1
2.4.  Відповідальний за проведення торгів: голова тендерного комітету, перший заступник начальника управління -головний інженер Сабадаш Вадим Євгенович; тел.(062) 304-70-79
3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі: Код 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі (моторний бензин,

дизельне паливо):  Лот № 1 «Бензин А-80» у талонах та смарт -картках; Лот № 2 «Бензин А-92» у талонах та смарт -картках; Лот № 3 «Бензин А-95»  у талонах та смарт -картках, Лот № 4 «Бензин А-95 EURO»  у талонах та смарт -картках, Лот № 5  «Паливо дизельне» у талонах та смарт -картках; Лот № 6 «Паливо дизельне EURO»  у талонах та смарт -картках.

3.2. Кількість (у разі закупівлі товару):  Лот № 1 «Бензин А-80» – 180 000 (сто вісімдесят тисяч)

літрів у талонах та смарт -картках; Лот № 2 «Бензин А-92» - 40 160 (сорок тисяч сто шістдесят) літрів у талонах та смарт -картках; Лот № 3 «Бензин А-95» - 1600 (одна тисяча шістсот) літрів у талонах та смарт -картках, Лот № 4  «Бензин А-95 EURO» – 5000 (п’ять тисяч) літрів у талонах та смарт -картках ; Лот № 5  «Паливо дизельне» – 93 700 (дев’яносто три тисячи сімсот) літрів у талонах та смарт -картках; Лот № 6 «Паливо дизельне EURO» - 72 000 (сімдесят дві тисячи) літрів у талонах та смарт –картках.

3.3.  Місце  і  строк  (поставки, виконання робіт або надання послуг): м. Донецьк, січень-березень 2010 року.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Отримання тендерної документації:
5.1. Місце:Україна,83086, м. Донецьк, вул.50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера.
5.2. Спосіб: особисто / поштою.
6. Тендерне забезпечення: 
6.1. Спосіб (форма) надання:  не вимагається
6.2. Розмір:  -
7. Умови подання тендерних пропозицій:
7.1. Місце:Україна,83086,м.Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера.
7.2. Спосіб: особисто / поштою.
7.3. Кінцевий строк : 08 год. 30 хв. 09 грудня 2009 року.
8. Розкриття тендерних пропозицій:
8.1. Місце: 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера.
8.2. Дата : 09 год. 00 хв.   09 грудня 2009 року.
9. Додаткова інформація:  Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок із
учасниками: начальник  відділу по закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти: Терещенко
Лариса Іванівна, тел. (062) 387-20-28, адреса: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя
СРСР,1,каб.23. Основні кваліфікаційні вимоги: згідно пункту 24 Положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти. Учасники можуть подавати свої пропозиції стосовно частини
предмету закупівлі.
10. Посада, прізвище та ім’я особи, що підписує оголошення:
 
Голова тендерного комітету,
головний інженер                                                       В.Є.Сабадаш

       Виконавець:

           Секретар тендерного

           комітету КП ШРБУ

           Воробйова Марина Сергіївна

           тел. 8(062)387-20-28  тел. 8(067)524-35-04    

 

Announcement of holding open auction

 

1. Information not for publishing:

2. Customer:

2.1. Full name: Utility Enterprise Road Repair and Building Direction 

2.2. Identification code according to EDRPOU (not for publishing)

2.3. Address: 1, 50-Richya SRSR st., 83086, Donetsk city, Ukraine 

2.4. Auction manager: head of tender committee, chief engineer Sabadash Vadym Yevgenovych, the phone

number is +38 (062) 304-70-79    

3. The information on a subject of purchase:

3.1. A subject of purchase: the Code 23.20.1 Products of oil refining rare (motor petrol, diesel fuel):

Lot № 1 « Petrol А - 80 » in coupons and in smart cards; Lot №2 « Petrol А - 92 » in coupons and in smart cards; Lot № 3 « Petrol А – 95» in coupons and in smart cards; Lot № 4 « Petrol А - 95 EURO» in coupons and in smart cards;  Lot № 5 « Fuel diesel » - in coupons and in smart cards; Lot № 6 « Fuel diesel EURO » in coupons and in smart cards.

3.2. Quantity (in case of purchase of the goods): Lot № 1 « Petrol А - 80 » - 180 000 (hundred eighty

thousand)  litres; Lot №2 « Petrol А - 92 » - 40 160 (forty thousand one hundred sixty) litres; Lot № 3

« Petrol А - 95 » - 1 600 (one thousand six hundred) litres; Lot № 4 « Petrol А - 95 EURO» - 5000 (five thousand) litres; Lot № 5 « Fuel diesel » - 93 700 (ninety three thousand seven hundred) litres; Lot № 6

 « Fuel diesel EURO » - 72 000 (seventy two thousand) litres.

3.3. A place and term (deliveries, performance of works or granting of services): Donetsk city, January-March, 2010.

4. Purchase procedure: open auction

5. Obtaining tender documentation:

5.1. Place: 1, 50-Richya SRSR st., 83086, Donetsk city, Ukraine, chief engineer’s office.

5.2. Way: personal / post. 

6. Tender provision:

6.1. Way (means) granting: it is not required

6.2. The size: it is not required 

7. Terms of submitting tender proposals:

7.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk city, Ukraine, chief engineer’s office

7.2. Way: personal / post.   
7.3. A total elapsed time: 08 hr. 30 min. on December, 09, 2009.

8. Disclosure of tender proposals:

8.1. Place: 1, 50-Richya SRSR st., 83086, Donetsk city, Ukraine, chief engineer’s office

8.2. Date: 09 hr. 00 min. on December, 09, 2009.

9. Additional information: Customer’s authorized officer to contact with participants: head of department

of goods, works and services purchasing for state funds: Tereshchenko Larysa Ivanivna, the phone number

is +38 (062) 387-20-28, address:  1, 50-Richya SRSR st., office 23, 83086, Donetsk city, Ukraine. Main

qualifying requirements: according to clause 24 of Regulation relating goods, works and services purchasing

for state funds.

Participants can submit the offers concerning a part to a subject of purchase.

10. Title, name of the person certifying the announcement:

 

Head of tender committee,

Chief engineer                             ____________              V.Ye. Sabadash

                                                               (signed)

Seal: Ukraine, Donetsk/ Utility enterprise Road Repair and Building Direction / identification code: 05449153.

 

                                                                                                      Compiled by:

             Secretary of tender committee

                                                       of Utility enterprise Road Repair and Building Direction

Vorobyova M.S.

    Phone 8 (062)387-20-28

 

Назад

Версия для печати