Оголошення про проведення відкритих торгів по закупівлі рідких продуктів нафто перероблення (моторний бензин, дизельне паливо) Код 23.20.1

 
Announcement of holding open auction
 
1. Information not for publishing:
1.1. Principal funds manager (full name and identification code according to EDRPOU) Principal municipal improvements and utility service administration of city council, identification code according to EDRPOU: 34053605
1.2. Source of purchase financing: funds of enterprise / funds of local budget                                                           1.3. The size of budgetary purpose according to the estimate or the expected cost of purchase:
 3 676 400,00 UAH (three million six hundred seventy six thousand four hundred UAH).
 2. Customer:
 2.1. Full name: Utility Enterprise Road Repair and Building Direction
 2.2. Identification code according to EDRPOU (not for publishing): 05449153
 2.3. Address: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk, Ukraine 
 2.4. Auction manager: head of tender committee, chief engineer Sabadash Vadym Yevgenovych, phone     (062)304-70-79
 3. The information on a subject of purchase:
 3.1. A subject of purchase: the Code 23.20.1 Products of oil refining rare (motor petrol, diesel fuel)             
 3.2. Quantity (in case of purchase of the goods): # 1 « Petrol А-80 » - 200 000,00 (two hundred thousand) litres in coupons; # 2 « Petrol А-80 » - 100 000,00 (hundred thousand) litres; #3 « Fuel diesel » - 100 000,00 (hundred thousand) litres in coupons; # 4 « Fuel diesel » – 50 000,00 (fifty thousand) litres;
 #5 « Fuel diesel EURO » - 40 000,00 (forty thousand) litres in coupons; #6 « Petrol А-92 » - 35 000,00 (thirty five thousand) litres in coupons; # 7 « Petrol А-95 » - 10 000,00 (ten thousand) litres in coupons.
 3.3. A place and term (deliveries, performance of works or granting of services): Donetsk, January-March,     2009.                               
   4. Purchase procedure: open auction
   5. Obtaining tender documentation:
   5.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk, Ukraine, chief engineer’s office.
   5.2. Way: personal/post. 
   6. Tender provision:
  6.1. Way (means) granting: bank warranty or guarantee.
   6.2. The size: the size of a bank guarantee is registered in tender documentation.
   7. Terms of submitting tender proposals:
   7.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk, Ukraine, chief engineer’s office
  7.2. Way: personal/post.  
   7.3. A total elapsed time: 10 oc. 45 minutes on December, 10th, 2008.
   8. Disclosure of tender proposals:
  8.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk, Ukraine, chief engineer’s office
   8.2. Date: 11 oc. 00 minutes on December, 10th, 2008.  
9. Additional information: Customer’s authorized officer to contact with participants: head of department for goods, works and services purchasing for state funds: Tereshchenko Larysa Ivanivna, phone (062)387-20-28, address: 1, 50-Richya SRSR St., office 23, 83086, Donetsk, Ukraine. Main qualifying requirements: according to clause 24 of Regulation relating goods, works and services purchasing for state funds.
Participants can submit the offers concerning a part to a subject of purchase.
 
10. Title, name of the person certifying the announcement:
 
Head of tender committee,
Chief engineer                                 ____________                                     V.Ye. Sabadash
                                                               (signed)
 
Seal: Ukraine, Donetsk/ Utility enterprise Road Repair and Building Direction / identification code: 05449153.
 
Compiled by:
Secretary of tender committee
of Utility enterprise Road Repair and Building Direction
Vorobyova M.S.
Phone 8 (062)387-20-28
 
 
Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Інформація не для друку:
1.1.    Головний   розпорядник   коштів   (повна   назва   та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Головне управління благоустрою та комунального обслуговування міськради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34053605
1.2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства / кошти місцевого бюджету
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі:                        3 676 400,00 грн. (три мільйони шістсот сімдесят шість тисяч чотириста гривень).
 2. Замовник:
 2.1. Повна назва: Комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління  
 2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку): 05449153 
 2.3. Адреса: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1                                            
 2.4. Відповідальний за проведення торгів: голова тендерного комітету, головний інженер Сабадаш Вадим Євгенович; тел.(062) 304-70-79                
 3. Інформація про предмет закупівлі:
 3.1. Предмет закупівлі: Код 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі  (моторний бензин, дизельне паливо)             
 3.2. Кількість (у разі закупівлі товару):  Лот № 1 «Бензин А-80» – 200 000,00 (двісті тисяч) літрів у талонах; Лот № 2 «Бензин А-80» – 100 000,00 (сто тисяч) літрів; Лот №3  «Паливо дизельне» –
100 000,00 (сто тисяч) літрів у талонах ; Лот № 4 «Паливо дизельне»  – 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) літрів; Лот № 5 «Паливо дизельне EURO» - 40 000,00 (сорок тисяч) літрів у талонах; Лот № 6 «Бензин А-92» - 35 000,00 (тридцять п’ять тисяч) літрів у талонах; Лот № 7 «Бензин А-95» - 10 000,00 (десять тисяч) літрів у талонах.
 3.3. Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг): м. Донецьк,                                                             січень-березень 2009 року.                              
  4. Процедура закупівлі: відкриті торги
 5. Отримання тендерної документації:
 5.1. Місце:Україна,83086, м. Донецьк, вул.50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера.                                                                                                                         
 5.2. Спосіб: особисто / поштою.                                                                                                                                    
   6. Тендерне забезпечення:
   6.1. Спосіб (форма) надання: банківська гарантія 
   6.2. Розмір: розмір тендерного забезпечення зазначен у тендерній документації. 
   7. Умови подання тендерних пропозицій:
   7.1. Місце:Україна,83086,м.Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера.                           
   7.2. Спосіб: особисто / поштою.                                                                                                                                            
   7.3. Кінцевий строк : 10 год. 45 хв. 10 грудня 2008 року.
   8. Розкриття тендерних пропозицій:
   8.1. Місце: 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера.                           
  8.2. Дата : 11 год. 00 хв.  10 грудня 2008 року.  
9. Додаткова інформація: Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками: начальник відділу по закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти: Терещенко Лариса Іванівна , тел. (062) 387-20-28, адреса: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1,каб.23.
Основні кваліфікаційні вимоги: згідно пункту 24 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Учасники можуть подавати свої пропозиції стосовно частини предмету закупівлі.
      10. Посада, прізвище та ім’я особи, що підписує оголошення:
 
Голова тендерного комітету,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              головний інженер                                                                                                   В.Є.Сабадаш
  
        Виконавець:
           Секретар тендерного
           комітету КП ШРБУ
           Воробйова М.С.        
         тел. 8(062)387-20-28          
 

Назад

Версия для печати