Оголошення про результати проведення процедури закупівлі піску та гравію Код 14.21.1

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі
 
1. Інформація не для друку
1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34053605
1.2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства /кошти місцевого бюджету
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі 11 082 500,00грн.(одинадцять мільйонів вісімдесят дві тисячі п’ятсот гривень).
2. Замовник 
2.1. Повна назва : Комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління  
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 05449153
3. Інформація про предмет закупівлі
3.1. Предмет закупівлі: Код 14.21.1 Пісок та гравій (Лот № 1- щебінь гранітний фр.5-20мм, Лот № 2 - щебенево-піщана суміш фр.0-10мм)
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару): Лот № 1 - 25000 (двадцять п’ять тисяч) тонн, Лот № 2 – 90000 (дев’яносто тисяч) тонн
4. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення :
оголошення №21091(БУД) в ІБ ВДЗ №30 (328) від 03.11.2008р.
5. Результат процедури закупівлі
5.1. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена найкращою: 20.11.2008р.
 5.2. Дата укладення договору про закупівлю: 28.11.008р.
5.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: не було
6. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ) :
Лот № 1 «щебінь гранітний фр.5-20мм» - на суму 3 657 500,00 грн. ( три мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч п’ятсот гривень);
Лот № 2 «щебенево-піщана суміш фр.0-10мм» - на суму 7 425 000,00 грн. ( сім мільйонів чотириста двадцать пять тисяч гривень).
7. Інформація про переможця торгів по Лотах №№1,2:
7.1. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Товариство з обмеженою відповідальністю «АККОРД 2008»,
7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юр. особи) (не для друку): 36167687
7.3. Місцезнаходження : Україна 83112, м. Донецьк, вул. Адигейська, 14
7.4. Номер телефону, факсу (не для друку) : 8 (062) 312-51-14
 
8. Посада, прізвище та ім'я особи, що підписує оголошення
 
Головний інженер,
голова тендерного комітету                                                     Сабадаш В.Є.
  М. П. 
 
Виконавець:
секретар тендерного комітету
Воробйова М.С.
тел. 8 (062) 387-20-28
Purchasing procedure results report.
 
1. Information that isn’t to be published
1.1. Main funds manager (full name and EDRPOU identification code)
Main Administration of Municipal Improvements and Communal Service of Donetsk City Council, EDRPOU identification code: 34053605
1.2. Source of purchase financing: funds of enterprise / funds of local budget
1.3. The size of budgetary purpose according to the estimate or the expected cost of purchase
 11 082 500,00 UAH. (eleven millions eighty two thousand five hundred UAH).
2. Customer
2.1. Full name: “Road repair-building administration” Communal Enterprise
2.2. EGRPOU identification code (isn’t to be published): 05449153
3. The information on a subject of purchase
3.1. A subject of purchase: Code 14.21.1 Sand and gravel (# 1 rubble granite fr.5-20mm,
 # 2 -rubble -sandy mix fr.0-10mm)
3.2. Quantity (in case of purchase of the goods): # 1 - 25000 (twenty five thousand) tons,
# 2 - 90000 (ninety thousand) tons
4. Date and number of “Note of State Purchases” bulletin in which an announcement of purchase procedure was published, number of announcement:
Announcemen #21091 (BUD) in ІB VDZ №30 (328) from 03.11.2008г.
5. Result of procedure of purchase
5.1. Date of the acceptance тендерного offers, that certain by the best: 20.11.2008г.
 5.2. Date of the conclusion of the contract about purchase: 28.11.008г.
5.3. The tenders are cancelled or recognized such, that did not take place: was not
6. Cost of the contract about purchase (in view of the VAT):
Лот 1 « rubble granite fr.5-20mm » - for the sum 3 657 500,00 UAH (three million six hundred fifty seven thousand five hundred UAH);
Лот 2 « rubble -sandy mix fr.0-10mm » - for the sum 7 425 000,00 UAH (seven millions four hundred twenty five thousand UAH).
7. The information on the winner of the tenders on Лотам 1,2:
7.1. Full name: the Society with limited liability « the CHORD 2008 »
7.2. EGRPOU identification code (isn’t to be published): 36167687
7.3. Address (isn’t to be published): Ukraine 83112, г. Donetsk, street Adygejskaja, 14
7.4. Telephone, fax (isn’t to be published): 8(062) 312-51-14
 
8. Position and name of announcement subscriber:
Chief engineer
Head of Tender Committee                          Sabadash V.Ye.
M.P.
 
Executor:
Secretary of Tender Committee
Vorobyova M.S.
Tel. 8(062) 387-20-28
 

Назад

Версия для печати