Оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів (18.11.09)

Реконструкція парку культури та відпочинку імені О.С.Щербакова ІІІ черга - завершення робіт

     1. Інформація не для друку
 
     2. Замовник 
     2.1. Повне  найменування – Управління  капітального  будівництва  Донецької  міськради
     2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) -  04011880
     2.3. Місцезнаходження -  83001,  м.Донецьк,  пр.Маяковського, 23
     2.4.  Відповідальний  за проведення  торгів (прізвище, ім'я, по батькові,  номер телефону  та  
      телефаксу  із  зазначенням  коду  міжміського  телефонного  зв'язку,  E-mail)  -  
      Федоренко  Федір  Федорович,   тел.(062) 305-40-80,  факс (062) 338-00-85, 
      E-mail : tender@ivc.com.ua     
 
     3. Інформація про предмет закупівлі
     3.1. Предмет закупівлі  - Реконструкція парку культури  та відпочинку  іменіО.С.Щербакова 
      ІІІ  черга  -  завершення  робіт 
     3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид  виконання (проведення)  робіт  та  надання 
      послуг –   будівельні  роботи  
     3.3.  Місце  і  строк  (поставки,  виконання  (проведення)  робіт  або  надання  послуг) –  
     м.Донецьк,  березень - липень  2010 р.  
 
     4. Процедура закупівлі :  двоступеневі  торги
 
     5. Отримання тендерної документації
     5.1. Місце -  83001,  м.Донецьк,   пр.Маяковського, 23,   каб.123
     5.2. Спосіби  -  особисто
      
     6. Тендерне забезпечення
     6.1. Спосіб (форма) надання -   не  вимагається
     6.2. Розмір  -  
 
     7. Умови подання тендерних пропозицій
     7.1. Місце  -  83001,  м.Донецьк,  пр.Маяковського, 23,  каб.123
     7.2. Спосіб -   особисто  або  поштою
     7.3. Кінцевий строк -  16.12.2009 р.,  до  09-00 год.
 
     8. Розкриття тендерних пропозицій
     8.1. Місце  -  83001,  м.Донецьк,  пр.Маяковського, 23,  каб.102
     8.2. Дата  -  16.12.2009 р.
     8.3.Час  -  10-00  год.
 
     9. Додаткова інформація  -кваліфікаційни вимоги – відповідно до п.24 Положення 
 
     10. Посада, прізвище та  ініціали  особи, що підписує  оголошення    __________________      
                           .                                                                                                  підпис, М.П. 
                Начальник  УКБ Донецької  міськради – Федоренко  Ф.Ф.
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Information not for  publishing:

 

2. Customer:

2.1  Ful  name: Capital construction  department of Donetsk city council

2.2  Identification code according to EDRPOU (not for publishing) :

2.3  Adress :  23, Mayakovskoho Str., Donetsk, 83001

2.4  Person responsible for the tender,  first and last name: Fedorenko F.Fedir, phone (062) 305-40-80,

fax (062) 338-00-85, E-mail :

 

3.  Information about the subject of procurement:

3.1  Procurement subject : Reconstruction of  park  named  after  O.S.Sherbakova  for  cultured  rest,  ІІІ stage – completion  of  works

3.2  Amount (in the case of purchase of commodity) : building works

3.3  Place and terms of delivery: Donetsk, March - july 2010

 

4.  Type of procedur::  two - stage tender

 

5.  Obtaining of tender documentation:

5.1  Adress : office 123, 23, Mayakovskoho Str., Donetsk, 83001

5.2  Way : personally

 

6.  Tender  security:

6.1 Method (form): it is not required

6.2 Amount:

 

7.  Submission of tender offers:

7.1 Address: office 123, 23, Mayakovskoho Str., Donetsk, 83001

7.2 Way: personally or by mail

7.3 Last term: 16.12.2009, till 09-00

 

8.  Announcing of tender offers:

8.1 Address: office 102, 23, Mayakovskoho Str., Donetsk, 83001

8.2  Date: 16.12.2009

8.3  Time: 10-00

 

9.  Additional inrormation:qualifying  requirements – in accordance with p.24 Position,  criterions of estimation of  tender  suggestions are a price, period of implementation of works, terms on payment (term of  postoponement of payment)

 

10.  Position, name of the person certifying the announcement: management chief, Fedorenko F.Fedir

Назад

Версия для печати