Управление земельных ресурсов

Начальник: Сухоруков Максим Алексеевич
Адрес: Донецк-17, ул. Марии Ульяновой, 54
Телефон: 210-57-73
Приемные дни: понедельник 9.00-16.00, ул. Марии Ульяновой, д.54, каб.№202
Заместитель начальника управления: Голотвина Татьяна Анатольевна
Телефон: 210-57-73

Электронный адрес управления [email protected]. 

Отделы:

- Отдел учета и анализа платы за землю

Начальник отдела: Джуль Светлана Витальевна

Телефон: 210-57-82

- Отдел землеустройства

Начальник отдела: Жижко Александр Михайлович

Телефон: 210-57-74

- Отдел подготовки проектов решений исполкома и городского совета

Начальник отдела: Доброродная Мария Сергеевна

Телефон: 210-57-84

- Юридический отдел

Начальник отдела: Рублева Марина Витальевна

Телефон: 210-57-92

- Отдел бухгалтерского учета

Начальник отдела: Спродис Станислав Анатольевич

Телефон: 210-57-83

- Отдел самоуправленческого контроля за использованием и охраной земель

Начальник отдела: Бренец Дмитрий Александрович

Телефон: 210-57-91

ПОЛОЖЕННЯ

про управління земельних ресурсів Донецької міської ради

1. Управління земельних ресурсів Донецької міської ради (далі – Управління) створено Донецькою міською радою і є її виконавчим органом. Управління підзвітне та підконтрольне Донецькій міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Донецької міської ради та Донецькому міському голові.

2. Діяльність Управління координує Донецька міська рада та її виконавчий комітет у межах власних та делегованих повноважень у сфері регулювання земельних відносин.

3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами та нормативно-правовими актами, розпорядженнями Донецького міського голови, рішеннями Донецької міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Управління є:

- забезпечення реалізації повноважень Донецької міської ради та її виконавчого комітету у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

- регулювання земельних відносин для забезпечення прав на землю громадян, юридичних осіб, територіальної громади;

- здійснення заходів щодо раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку земель міста;

- участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;

- здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, додержанням земельного законодавства.

 

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

- вносить пропозиції громадянам та юридичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, щодо можливих варіантів формування земельних ділянок, проходження їх меж відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою, діючих норм та правил;

- готує пропозиції за результатами розгляду заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо можливості вилучення, передачі у власність або надання у користування земельних ділянок на підставі документів та матеріалів, що обґрунтовують необхідність відведення земельної ділянки або оформлення прав на неї;

- бере участь у роботі постійної комісії міської ради, до компетенції якої віднесено розгляд питань земельних відносин, міських робочих групах та комісіях з питань, що віднесені до компетенції Управління.

- готує запити до відповідних підприємств, установ та організацій різних форм власності про можливість передачі у власність або надання у користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам;

- організовує землеустрій на території міста;

- розглядає документацію із землеустрою відповідно до чинного земельного законодавства;

- надає пропозиції міському голові щодо підготовки проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету у галузі регулювання земельних відносин;

- готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету у галузі земельних відносин, в тому числі щодо скасування, відміни, внесення змін та доповнень до раніше прийнятих рішень;

- виступає за дорученням міської ради та її виконавчого комітету замовником з розроблення документації із землеустрою та документації з оцінки земель;

- розглядає інші питання в галузі земельних відносин відповідно до законодавства;

- вживає організаційних заходів з підготовки договорів (їх проектів) оренди землі та інших договорів (їх проектів), пов’язаних з користуванням земельними ділянками;

- розглядає договори (їх проекти) оренди землі та інші договори (їх проекти), пов’язані з користуванням земельними ділянками;

- реєструє факти укладення міською радою договорів оренди землі та інших договорів, пов’язаних з користуванням земельними ділянками;

- здійснює облік та аналіз надходжень коштів від плати за землю та від продажу земельних ділянок і прав на них;

- вносить пропозиції міській раді щодо розміру ставок орендної плати за землю;

- взаємодіє з органами державної податкової служби щодо питань плати за землю;

- приймає участь в організаційних заходах з продажу земельних ділянок або прав на них відповідно до чинного законодавства України та актів міської ради;

- збирає та обробляє дані про землі міста на підставі рішень міської ради, документів, що посвідчують право на земельні ділянки, матеріалів інвентаризації земель, документації із землеустрою тощо;

- організовує та здійснює самоврядний контроль за використанням і охороною земель на території міста та дотриманням громадянами і юридичними особами земельного законодавства;

- готує акти про порушення субєктами земельних відносин вимог чинного земельного законодавства та видає приписи про їх усунення;

- взаємодіє з органами, що здійснюють державний контроль за використанням і охороною земель, правоохоронними органами та органами прокуратури;

- виконує інші функції зі здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та додержанням земельного законодавства;

- здійснює представництво інтересів Управління, Донецької міської ради та її виконавчого комітету з питань регулювання земельних відносин в підприємствах різних організаційно-правових форм, установах, організаціях та в усіх судових інстанціях;

- організує претензійно-позовну роботу та відповідну роботу у виконавчому провадженню при виконанні покладених на Управління завдань;

- приймає участь у виконавчому провадженні по виконанню судових рішень з питань регулювання земельних відносин;

- приймає участь у розробці та виконанні міських програм, що повязані з виконанням функцій, покладених на Управління;

- здійснює у встановленому порядку функції замовника робіт та послуг у сфері землеустрою, науково-дослідних, проектно-вишукувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, тощо;

- використовує в установленому порядку бюджетні кошти для виконання програм з освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель міста, здійснення землеустрою, а також організація у цій сфері наукових досліджень та науково-технічного співробітництва з науковими установами та організаціями;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції та дотримання вимог законодавства про інформацію, контролює їх виконання;

- організовує розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

- забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

- вносить пропозиції міському голові щодо розроблення нових, удосконалення існуючих актів нормативно-правового регулювання земельних відносин на території міста;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, що пов’язані з діяльністю Управління;

- здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

6. Управління має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій різних форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій різних форм власності (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

- скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань.

7. Управління, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, районними у місті радами та їх виконавчими органами, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян на території міста.

8. Управління у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

10. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на Управління завдань і виконання своїх функцій;

- у межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян;

- організовує та забезпечує виконання Управлінням актів законодавства, рішень міської ради та її виконавчого комітету, доручень голови та його заступників;

- здійснює списання основних засобів, інших необоротних активів, майна управління в межах сум, визначених діючим законодавством України, нормативними актами міської ради та міського голови;

- укладає договори з фінансово-господарської діяльності управління в межах покладених на управління зобовязань, в тому числі з питань землеустрою та охорони земель;

- розпоряджується коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління, проведення заходів із землеустрою та охорони земель, відповідно до затверджених програм, прийнятих міською радою;

- вносить міському голові пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань;

- звітує перед міською радою та її виконавчим комітетом, міським головою щодо виконання покладених на Управління завдань;

- вносить міському голові пропозиції про добір кадрів в Управлінні, формує кадровий резерв на відповідні посади, затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції працівників Управління;

- організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління;

- визначає ступінь відповідальності заступника начальника Управління та керівників структурних підрозділів Управління;

- надає міському голові пропозиції про присвоєння працівникам Управління рангів службовців органів місцевого самоврядування, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

- веде особистий прийом громадян.

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про Управління.

11. Управління діє на підставі Положення, що затверджується на сесії Донецької міської ради.

Структуру Управління, штатний розпис, чисельність працівників та кошторис Управління затверджується на сесії Донецької міської ради.

12. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.

13. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки з власною назвою.

Майно, що використовується Управлінням, є обєктом комунальної власності територіальної громади міста та відображається на балансі Управління.

14. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

Назад

Версия для печати

Скачать:

Обнародование_информации.doc