Управление образования

Начальник управления: Лактионов Валентин Александрович
Телефон: 338-13-19
Приемные дни: среда 9.00-13.00, каб. 101
e-mail: [email protected]
Заместитель начальника: Черноводская Галина Алексеевна
Телефон: 338-07-99

Положення

про управління освіти Донецької міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1.управління освіти Донецької міської ради (далі - управління освіти) є виконавчим органом Донецької міської ради, який утворений міською радою та є підзвітним і підконтрольним раді і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний управлінню освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

1.2.Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3.Управління освіти фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління освіти та видатки на його утримання встановлюються Донецькою міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Структура і штатний розпис управління освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства фінансів України та затверджуються міським головою за поданням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління освіти.

1.4.Для забезпечення основних функцій при управлінні освіти створені: міський методичний центр, централізована бухгалтерія, група технічного нагляду та можуть створюватися інші структурні підрозділи у встановленому порядку.

1.5.Управління освіти користується правом юридичної особи, має самостійний баланс, особисті рахунки у відділенні Державного казначейства у м. Донецьку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

2. Основні завдання управління освіти

 

2.1.Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міста (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища);

2.2.Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;

2.3.Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

2.4.Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста, через відділи освіти районних в м. Донецьку рад, та безпосередньо навчальними закладами міського підпорядкування;

2.5.Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться на території міста і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності;

2.6.Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міського підпорядкування, які є комунальною власністю та оприлюднення результатів атестації;

2.7.Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

2.8.Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

2.9.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста;

2.10.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;

2.11.Забезпечення оздоровлення дітей, які потребують, особливої соціальної уваги та підтримки, у дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку.

2.12.Здійснення міжнародного співробітництва.

 

3. Основні функції управління освіти

 

3.1.Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста:

3.1.1.Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними     навчальними    закладами    усіх   типів    і    форм    власності, розташованих на території міста, через відділи освіти районних в м.Донецьку рад, та безпосередньо навчальними закладами міського підпорядкування;

3.1.2.Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів і подає пропозиції до Донецької міської ради та її виконавчого комітету щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявністю необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3.Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.4.Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

3.1.5.Проводить державну атестацію навчальних закладів міського підпорядкування,  які є комунальною власністю (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

3.1.6.Вивчає потребу та вносить пропозиції до Донецької міської ради щодо утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах;

3.1.7.Вивчає потребу та вносить пропозиції до Донецької міської ради про утворення вечірніх (змінних) шкіл або відповідних класів в загальноосвітніх закладах з денною формою навчання. Створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.8.Вносить пропозиції до Донецької міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, позашкільних навчальних закладів, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.1.9.Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню;

3.1.10.Вживає організаційних заходів спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо інформаційного забезпечення та комп'ютеризації навчальних закладів.

3.1.11.Забезпечує організацію і ведення централізованого бухгалтерського обліку у навчальних закладах міського підпорядкування, що є комунальною власністю.

3.2.Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1.Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту рівня і обсягу  освітніх  послуг  відповідно  до  рівня і профілю навчання, через відділи освіти районних в м.Донецьку рад, та безпосередньо навчальними закладами міського підпорядкування;

3.2.2.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.3.Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;

3.2.4.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

3.2.5.Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатися рідною мовою чи вивчати рідну мову в комунальних навчальних закладах;

3.2.6. Відповідно до своєї компетенції затверджує або погоджує статути навчальних закладів комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

3.3.Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1.Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;

3.3.2.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.3.3.Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.3.4.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

3.3.5.Видає інформаційно-методичні бюлетені;

3.4.Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

3.4.2.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.4.3.Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5.Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, тощо;

3.5.2.Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3.Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6.Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1.Надає допомогу відділам освіти районних в м. Донецьку рад та фізичним особам у влаштуванні дітей, які потребують соціальної допомоги до загальноосвітніх шкіл-інтернатів які є комунальною власністю та розташовані на території міста;

3.6.2.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.6.3.Координує роботу навчальних закладів сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.4.Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

3.6.5.Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

3.6.6.Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.6.7.Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

3.6.8.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.9.Прогнозує потребу міста в педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

3.6.10.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.6.11.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.12.Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних    закладів    відповідно   до   Типового    положення   про  атестацію

педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

3.6.13.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7.Інша діяльність управління освіти:

3.7.1.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації та формування банку даних;

3.7.2.Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше, ніж один раз на рік);

3.7.3.Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.7.4.Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

3.7.5.Кожного року в період оздоровлення та відпочинку (влітку) разом з відділами освіти районних в м. Донецьку рад здійснює перевірку роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів протягом оздоровчого періоду відповідно до чинного законодавства.

3.7.6.Організовує відпочинок та оздоровлення дітей у підпорядкованому управлінню освіти Донецької міської ради комунальному дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Лісова казка», за рахунок коштів передбачених у міському бюджеті на утримання позаміського закладу відпочинку санаторного типу «Лісова казка» на поточний рік, згідно кошторису загального та спеціального фондів.

 

4. Права управління освіти

 

4.1.Залучати до розробки міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних, працівників і спеціалістів;

4.2.Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності;

4.3.Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради начальників відділів освіти районних в м.Донецьку рад, керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4.4.Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста;

4.5.Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

4.6.Надавати в установленому міськрадою, виконкомом міськради, міським   головою   порядку   в   оренду   фізичним   та   юридичним  особам  не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі управління освіти;

4.7.Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо

 

5. Керівництво та апарат управління освіти

 

5.1.Управління освіти очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальник управління освіти, який приймається на посаду та звільняється з посади відповідно до чинного законодавства України.

5.2.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальник управління освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1.Здійснює керівництво діяльністю управління освіти і начальників відділів освіти районних у м. Донецьку рад, забезпечує виконання покладених на управління освіти завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників управління освіти;

5.2.2.Затверджує положення про підрозділи та служби управління освіти, функціональні обов'язки його працівників;

5.2.3.Планує роботу управління освіти і аналізує стан її виконання;

5.2.4.Видає у межах компетенції управління освіти накази, організовує і контролює їх виконання;

5.2.5.Призначає на посаду через укладання трудового договору у тому числі контракту та звільняє з посади працівників підрозділів і служб управління освіти, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів освіти міського підпорядкування, що є комунальною власністю;

5.2.6.Призначає на посаду через укладання трудового договору у тому числі контракту та звільняє з посади керівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів освіти міської комунальної власності, керівників навчальних закладів міського підпорядкування;

5.2.7.Призначає на посаду через укладання трудового договору у тому числі контракту та звільняє з посади завідувачів дошкільних навчальних закладів міської комунальної власності, які підпорядковані відділам освіти районних в м.Донецьку рад, з моменту прийняття цього Положення.

Призначає на посаду через укладання трудового договору у тому числі контракту та звільняє з посади завідувачів дошкільних навчальних закладів міського підпорядкування, що є комунальною власністю;

5.2.8.Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників районних відділів освіти та методичних кабінетів, керівників та заступників керівників приватних навчальних закладів;

5.2.9.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на керівників і педагогічних   працівників   навчальних   закладів  та  установ   освіти,   вносить міському голові пропозиції щодо заохочування та накладення дисциплінарних стягнень на працівників управління освіти;

5.2.10.Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління освіти;

5.2.11.Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти, та його підрозділів;

5.2.12.Затверджує кошториси доходів і видатків установ, які підпорядковані управлінню, штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

5.2.13.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, у тому числі і Президентськими відзнаками, і про присвоєння їм почесних звань України;

Здійснює нагородження кращих працівників освіти міста Почесною грамотою, Грамотою, Дипломом, Листом подяки управління освіти Донецької міської ради, знаком відзнаки управління освіти Донецької міської ради «Золоте серце»;

5.2.14.Відкриває особисті рахунки у відділенні Державного казначейства у м. Донецьку згідно з діючим законодавством, має право першого підпису;

5.2.15.Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.

5.3.Накази заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління освіти, видані з порушеннями законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.4.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальник управління освіти має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління освіти і за погодженням з начальником управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

5.5.Нормативи розрахунку чисельності апарату управління освіти встановлюються відповідно до чинного законодавства.

5.6.При управлінні освіти створено колегію. Склад колегії затверджується міським головою за поданням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління освіти. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління освіти.

5.7.При управлінні освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність, якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

5.8.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні освіти створений міський методичний центр як структурний підрозділ управління освіти, який діє відповідно до  положення   про  нього,  затвердженого  заступником   міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальником управління освіти.

5.9.Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міського виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, управлінням освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.10. Організацію і ведення бухгалтерського обліку в управлінні освіти та в навчальних закладах міського підпорядкування, що є комунальною власністю забезпечує централізована бухгалтерія – структурний підрозділ, що діє на підставі положення, яке затверджується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальником управління освіти.

За погодженням з управлінням освіти в окремих навчальних закладах освіти може запроваджуватися самостійний бухгалтерський облік, який ведеться згідно з вимогами чинного законодавства. 

 

Назад

Версия для печати

Скачать:

Обнародование информации.doc