Сектор по организации конкурсных торгов

Заведующий сектором: Сердюк Людмила Владимировна
Телефон: 337-10-93
E-mail: [email protected]
Приемные дни: понедельник с 9.00 до 16.00, каб.509

 Затверджено

    рішенням міської ради
від 23.09.2011 № 8/17
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з організації конкурсних торгів Донецької міської ради

 

І. Загальні положення
 
1.     Сектор з організації конкурсних торгів Донецької міської ради (далі – сектор) створюється міською радою згідно із законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про здійснення державних закупівель». Сектор у своїй діяльності підпорядковується міському голові та першому заступнику міського голови - голові комітету з конкурсних торгів.

2.     Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними актами. 3.     Координацію діяльності сектору здійснює міський голова та перший заступник міського голови - голова комітету з конкурсних торгів.

4.     Штатна чисельність сектора затверджується міською радою у встановленому порядку.
5.     Структура, фонд оплати праці працівників сектору затверджується розпорядженням міського голови.

6.           Посадові обов’язки  працівників сектору затверджуються першим заступником міського голови.

7.           Положення про сектор затверджується рішенням міської ради.
8.     Ліквідація та реорганізація сектору здійснюється на підставі рішення міської ради.
9.     Сектор не є юридичною особою.
10.                        Сектор має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз’яснювальних питань.
11.   Місцезнаходження сектора: Україна, 83050, м.Донецьк, вул.Артема,98.

 

II. Завдання та функції сектора

 
Здійснює організаційно-технічне забезпечення комітету з конкурсних торгів та виконує наступні функції:
 
1.     За дорученням голови комітету з конкурсних торгів здійснює планування роботи цього комітету щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на відповідний рік.
2.     Готує пропозиції щодо визначення коду продукції та послуг згідно з класифікатором.
3.     Готує проекти протоколів засідань комітету з конкурсних торгів.
4.     Приймає участь у підготовці тендерної документації з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
5.     Приймає участь у підготовці та розсилці документів, необхідних для проведення тендерної процедури.
6.     Допомагає у наданні роз’яснень учасникам процедур державних закупівель щодо змісту тендерної документації.
7.     Надає у встановленому порядку документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявністю).
8.     Сприяє в оформленні документів, що необхідні для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку.

9.     Приймає участь в оприлюдненні та поданні необхідної інформації (документації) згідно із законодавством про державні закупівлі.

10.                        Готує необхідну звітність по процедурам закупівель відповідно до вимог законодавства.

11.                        Забезпечує у встановленому порядку належний розгляд скарг учасників процедур закупівель.

12.                        Готує інформацію щодо статистичного спостереження з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
13.                        Виносить на розгляд міському голові та голові комітету з конкурсних торгів пропозиції щодо вдосконалення роботи сектора організації конкурсних торгів.

14.                        Здійснює підготовку проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

15.                        Організує проходження стажування службовців сектора.
16.                        Виконує інші доручення, які надані головою комітету з конкурсних торгів відповідно до чинного законодавства.
 
IІI. Організація роботи сектора
 
1.     Сектор очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням першого заступника міського голови у встановленому порядку.
2.     Головний спеціаліст сектору призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням завідувача сектору та погодженням з першим заступником міського голови у встановленому порядку.
3.     Під час відпустки або хвороби головний спеціаліст сектору виконує обов’язки завідувача сектором.
4.     Робота сектора ведеться відповідно до плану роботи, доручень, голови комітету з конкурсних торгів, функцій сектору.
5.     Сектор підзвітний у своїй роботі голові комітету з конкурсних торгів.
6.     Сектор взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.
7.     Діловодство сектору ведеться згідно з номенклатурою справ сектору.
 
IV. Взаємовідносини з іншими виконавчими органами міської ради, органами державної влади, установами, організаціями тощо
 

1. Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених даним положенням, сектор взаємодіє відповідно до чинного законодавства з іншими виконавчими органами міської ради, районними в місті радами, органами державної влади, підприємствами, організаціями й установами тощо. 2. Сектор надає методичну допомогу виконавчим органам міської ради та іншим організаціям, установам тощо з питань, віднесеним до компетенції сектора.

 
V. Права та обов'язки

 

Сектору надаються права:
1.     Брати участь в обговоренні проектів рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійснені інших дій, передбачених законодавством.
2.     Виносити в межах компетенції питання на розгляд комітету з конкурсних торгів.
3.     Ознайомлюватися у встановленому порядку з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій)  учасників процедур  закупівель.
4.     Одержувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель.
5.     Брати участь в організації та проведенні процедур закупівель.
6.     Забезпечувати додержання принципів рівних умов для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивного вибору переможця.
7.     Сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень.
8.      Вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель та дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
9.      Проходити навчання та/або підвищувати кваліфікацію у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
10.                         Дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації).
11.                         Здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством.

12.                         Завідувач сектору повинен здійснювати керівництво діяльністю сектором, очолювати та контролювати роботу. Забезпечувати виконання покладених на сектор завдань.

13.                        Завідувач сектору повинен знати: Конституцію та закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення роботи з проведення тендерної процедури закупівель, основи державного управління, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову.
 
VI. Відповідальність
 
1.     Сектор несе відповідальність за покладені на нього повноваження.

2.     За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 
 
 
Секретар ради                                                    М.О. Левченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад

Версия для печати

Скачать:

Положение