Оголошення про проведення відкритих торгів (06.11.09)

Предмет закупівлі: Код 36.62.13 Щітки технічні
Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Інформація не для друку
2. Замовник:
2.1. Повна назва: Комунальне підприємство Шляхове  ремонтно-будівельне управління   
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 
2.3. Адреса: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1 
2.4.  Відповідальний за проведення торгів:перший заступник начальника управління - головний інженер, голова тендерного комітету Сабадаш Вадим Євгенович; тел.(062) 387-20-28 
3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі: Код 36.62.13 Щітки технічні  (Лот № 1 «Щітки технічні на підметально-прибиральні машини типу ПМ-533701»; Лот № 2 «Щітки технічні на підметально-прибиральні машини типу Scandia 2W»; Лот № 3 «Запасні частини до щіток комунальних прибиральних машин типу МДК, ПУМ»)

3.2. Кількість (у разі закупівлі товару): Лот № 1 «Щітки технічні на підметально-прибиральні машини типу ПМ-533701»- 15524 одиниць; Лот № 2 «Щітки технічні на підметально-прибиральні машини типу Scandia 2W»- 4 одиниці; Лот № 3 «Запасні частини до щіток комунальних прибиральних машин типу МДК, ПУМ»- 11752 одиниць, 3000 кг.

3.3.  Місце  і  строк  (поставки, виконання робіт або надання послуг): м. Донецьк, січень - грудень 2010 року.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Отримання тендерної документації:
5.1. Місце:Україна,83086, м. Донецьк, вул.50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера. 
5.2. Спосіб: особисто / поштою. 
6. Тендерне забезпечення: 
6.1. Спосіб (форма) надання:  не вимагається
6.2. Розмір:  -
7. Умови подання тендерних пропозицій:
7.1. Місце:Україна,83086,м.Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера. 
7.2. Спосіб: особисто / поштою. 
7.3. Кінцевий строк : 10 год. 30 хв. 16 грудня 2009 року.
8. Розкриття тендерних пропозицій:
8.1. Місце: 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1, кімната першого заступника начальника управління - головного інженера. 
8.2. Дата : 11 год. 00 хв.   16 грудня 2009 року.
9. Додаткова інформація:  Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками: начальник  відділу по закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти: Терещенко Лариса Іванівна , тел. (062) 387-20-28, адреса: Україна, 83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,1,каб.23.

Основні кваліфікаційні вимоги: згідно пункту 24 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Учасники можуть подавати свої пропозиції стосовно частини предмету закупівлі.

10. Посада, прізвище та ім’я особи, що підписує оголошення:
 
Голова тендерного комітету,
головний інженер                                                                  В.Є.Сабадаш

           Виконавець:

           Секретар тендерного

           комітету КП ШРБУ

           Воробйова Марина Сергіївна         

         тел. 8 (062) 387-20-28   

           тел. 8 (067) 524-35-04    

 

 

Announcement of holding open auction

 

1. Information not for publishing

2. Customer:

2.1. Full name: Utility Enterprise Road Repair and Building Direction 

2.2. Identification code according to EDRPOU (not for publishing)

2.3. Address: 1, 50-Richya SRSR st., 83086, Donetsk city, Ukraine 

2.4. Auction manager: head of tender committee, chief engineer Sabadash Vadym Yevgenovych, the phone   number is  +38 (062) 304-70-79

3. The information on a subject of purchase:

3.1. A subject of purchase: the Code is 36.62.13 Technical brushes (Lot № 1 «Technical brushes for road sweeper-collector type machines PM-533701»; Lot № 2 «Technical brushes for road sweeper-collector type machines Scandia 2W»; Lot № 3 «Spare parts for brushes for communal cleaning machines like MDK, PUM»)

3.2. Quantity (in case of purchase of the goods): Lot № 1 «Technical brushes for road sweeper-collector type machines PM-533701» - 15524 units; Lot № 2 «Technical brushes for road sweeper-collector type machines Scandia 2W» - 4 units; Lot № 3 «Spare parts for brushes for communal cleaning machines like MDK, PUM» - 11752 units, 3000 kg.

3.3. A place and term (deliveries, performance of works or granting of services): Donetsk city, January - December, 2010.

4. Purchase procedure: open auction

5. Obtaining tender documentation:

5.1. Place: 1, 50-Richya SRSR st., 83086, Donetsk city, Ukraine, chief engineer’s office.

5.2. Way: personal / post. 

6. Tender provision:

6.1. Way (means) granting: it is not required

6.2. The size: it is not required 

7. Terms of submitting tender proposals:

7.1. Place: 1, 50-Richya SRSR St., 83086, Donetsk city, Ukraine, chief engineer’s office

7.2. Way: personal / post.   
7.3. A total elapsed time: 10 hr. 30 min. December 16, 2009.

8. Disclosure of tender proposals:

8.1. Place: 1, 50-Richya SRSR st., 83086, Donetsk city, Ukraine, chief engineer’s office

8.2. Date: 11 hr. 00 min. December 16, 2009.   

9. Additional information: Customer’s authorized officer to contact with participants: head of department of goods, works and services purchasing for State funds: Tereshchenko Larysa Ivanivna, the phone number is +38 (062) 387-20-28, address:  1, 50-Richya SRSR st., office 23, 83086, Donetsk city, Ukraine. Main qualifying requirements: according to clause 24 of Regulation relating goods, works and services purchasing for state funds.

Participants can submit the offers concerning a part to a subject of purchase.

10. Title, name of the person certifying the announcement:

 

Head of tender committee,

Chief engineer                             ____________                                     V.Ye. Sabadash

                                                               (signed)

 

Seal: Ukraine, Donetsk/ Utility enterprise Road Repair and Building Direction / identification code: 05449153.

Compiled by:

Secretary of tender committee

of Utility enterprise Road Repair and Building Direction

Vorobyova M.S.

Phone 8 (062)387-20-28

 

Назад

Версия для печати