Обьявление про результаты процедуры открытых торгов на закупку моторного бензина, дизельного топлива (7 лотов). Код 23.20.1

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі
 
1. Інформація не для друку
1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34053605
1.2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства /кошти місцевого бюджету
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або 
очікувана вартість закупівлі 3 676 400,00грн. 
(три мільйони шістсот сімдесят шість тисяч чотириста гривень).
2. Замовник 
2.1. Повна назва : Комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління  
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 05449153
3. Інформація про предмет закупівлі
3.1. Предмет закупівлі: Код 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі  (моторний бензин, дизельне паливо)             
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару): Лот № 1 «Бензин А-80» – 200 000,00 (двісті тисяч) літрів у талонах; Лот № 2 «Бензин А-80» – 100 000,00 (сто тисяч) літрів; Лот №3 «Паливо дизельне» – 100 000,00 (сто тисяч) літрів у талонах ; Лот № 4 «Паливо дизельне» – 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) літрів; Лот № 5 «Паливо дизельне EURO» - 40 000,00 (сорок тисяч) літрів у талонах; Лот № 6 «Бензин А-92» - 35 000,00 (тридцять п’ять тисяч) літрів у талонах; Лот № 7 «Бензин А-95» - 10 000,00 (десять тисяч) літрів у талонах.
4. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення :
оголошення  №23747 (ПАЛ) в ІБ ВДЗ №31 (329) від 10.11.2008р.
5. Результат процедури закупівлі
5.1. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена найкращою:
По Лотах №№2,4 – 11.12.2008р.
По Лотах №№ 1,3,5,6,7 – 11.12.2008р.
 5.2. Дата укладення договору про закупівлю:
По Лотах №№2,4 -19.12.008р.
По Лотах №№ 1,3,5,6,7 -19.12.008р
5.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: не було
6. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ) :
По Лотах №№  2,4 – 605 000,00 грн. (шістсот п’ять тисяч гривень) з ПДВ.
По Лотах №№ 1,3,5,6,7 - 2 020250,00 грн. 
( два мільйони двадцять тисяч двісті пятдесятгривень) зПДВ.
7. Інформація про переможця торгів:
По Лотах №№2,4
7.1.1. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Товариство з обмеженою відповідальністю «ТПП Альянс»
7.2.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юр. особи) (не для друку): 20345072
7.3.1. Місцезнаходження : Україна 83071, м. Донецьк, вул. Куйбишева,84
7.4.1. Номер телефону, факсу (не для друку) : тел. 8 (062) 349-34-52
По Лотах №№ 1,3,5,6,7
7.1.2. Повне найменування (для юр. особи), ПІБ (для фізичної особи) : Товариство з обмеженою відповідальністю «Маріс 2006»
7.2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юр. особи) (не для друку): 34267501
7.3.2. Місцезнаходження : Україна 83071, м. Донецьк, вул. Горна,56а
7.4.2. Номер телефону, факсу (не для друку) : тел. 8 (062) 8 050 152 60 66
8. Посада, прізвище та ім'я особи, що підписує оголошення
 
Головний інженер,
голова тендерного комітету                                                     Сабадаш В.Є.
  М. П. 
Виконавець:
секретар тендерного комітету
Воробйова М.С.
тел. 8 (062) 387-20-28
Purchasing procedure results report.
 
1. Information that isn’t to be published
1.1. Main funds manager (full name and EDRPOU identification code)
Main Administration of Municipal Improvements and Communal Service of Donetsk City Council, EDRPOU identification code: 34053605
1.2. Source of purchase financing: funds of enterprise / funds of local budget
1.3. The size of budgetary purpose according to the 
estimate or the expected cost of purchase
 3 676 400,00UAH (three million six hundred seventy 
six thousand four hundred UAH).
2. Customer
2.1. Full name: “Road repair-building administration” Communal Enterprise
2.2. EGRPOU identification code (isn’t to be published): 05449153
3. The information on a subject of purchase
3.1. A subject of purchase: the Code 23.20.1 Products of oil refining rare (motor petrol, diesel fuel)             
 3.2. Quantity (in case of purchase of the goods): # 1 « Petrol А-80 » - 200 000,00 (two hundred thousand) litres in coupons; # 2 « Petrol А-80 » - 100 000,00 (hundred thousand) litres; #3 « Fuel diesel » - 100 000,00 (hundred thousand) litres in coupons; # 4 « Fuel diesel » – 50 000,00 (fifty thousand) litres; #5 « Fuel diesel EURO » - 40 000,00 (forty thousand) litres in coupons; #6 « Petrol А-92 » - 35 000,00 (thirty five thousand) litres in coupons; # 7 « Petrol А-95 » - 10 000,00 (ten thousand) litres in coupons.
4. Date and number of the bulletin " the Bulletin of the state purchases " in which announcements of the lead procedure of purchase have been published, number of the announcement
The announcement №23747 (PAL) in ІB VDZ №31 (329) from 10.11.2008г.
5. Result of procedure of purchase
5.1. Date of the acceptance тендерного offers, that certain by the best:
On Lots # #2,4 - 11.12.2008г.
On Lots # #1,3,5,6,7 - 11.12.2008г.
 5.2. Date of the conclusion of the contract about purchase:
On Lots # #2,4-19.12.008г.
On Lots # # 1,3,5,6,7-19.12.008г.
5.3. The tenders are cancelled or recognized such, that did not take place: was not
6. Cost of the contract about purchase (in view of the VAT):
On Lots # #2,4 – 605 000,00 UAH. 
(six hundred five thousand UAH) from the VAT.
On Lots # #1,3,5,6,7 - 2 020250,00 UAH. 
(two million twenty thousand two hundred fifty UAH) from the VAT.
7. The information on the winner of the tenders:
On Lots # # 2,4
7.1.1. A full name (for ur. Persons), ПІБ (for physical persons): the Society with limited liability « ТPP the Alliance »
7.2.1. An identification code for ЄДРПОУ (for юр. Persons) (not for a press): 20345072
7.3.1. A site: Ukraine 83071, Donetsk, street of Kuibyshev, 84
7.4.1. A phone number, a fax (not for a press): ph. 8 (062) 349-34-52
On Lots # # 1,3,5,6,7
7.1.2. A full name (for ur. Persons), ПІБ (for physical persons): the Society with limited liability « Maris 2006 »
7.2.2. An identification code for ЄДРПОУ (for юр. Persons) (not for a press): 34267501
7.3.2. A site: Ukraine 83071, Donetsk, street of the Forge, 56а
7.4.2. A phone number, a fax (not for a press): ph. 8 (062) 8 050 152 60 66
8. Position and name of announcement subscriber:
Chief engineer
Head of Tender Committee                          Sabadash V.Ye.
M.P.
Executor:
Secretary of Tender Committee
Vorobyova M.S.
Tel. 8(062) 387-20-28

Назад

Версия для печати