Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю (2009/12/23)

 

                                                                                             
                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  Рішенням районного тендерного комітету
                                                                                  протокол від 21.12.2009  №9
                                                                                  Голова районного тендерного комітету
                                                                                 
______________Н.М.Хохлова
                                                                                                         
                                                                      
Порядок
розгляду скарг, поданих учасниками
до моменту укладення договору про  закупівлю.
 
1.Цей порядок визначає процедуру розгляду скарг у Ворошиловській районній у місті Донецьку раді (далі – замовник), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю відповідно до  Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2009 № 921 (921-2008-п) (зі змінами) (далі-Положення), згідно з наказом Міністерства економіки України від 20.05.2009 № 470, п.2 розділу ІІ Положення про тендерний комітет, затвердженого рішенням Ворошиловської районної в м. Донецьку ради від 25.09.09 № 189.
Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні.
2.Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених  Положенням (921-2008-п), може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника відповідно до цього Порядку.
Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв’язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.
 
3.Об’єктом оскарження не може бути:
- зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
- рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
 
4.До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийняття рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, уповноваженому органу (далі – Мінекономіки) або замовнику. У разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня отримання Мінекономіки інформує про це замовника.
Замовник або Мінекономіки можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше, ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.
У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.
 
5.Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформлюється:
учасником – юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;
 учасником – фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.
 
6.Скарга (або додатки до неї) повинна містити найменування та місцезнаходження учасника та замовника; відомості про процедуру закупівлі (вид процедури, предмет закупівлі, номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, якщо обов’язковість публікації встановлена законодавством); викладення змісту підстав, у зв’язку з якими подається скарга; посилання на порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірні рішення, дії чи бездіяльність замовника, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірність рішень, дій чи бездіяльності замовника, а також документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції.
 
7.Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.
 
8 У разі подання скарги відповідно до п.86 Положення (921-2008-п)  замовник або Мінекономіки зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником або Мінекономіки, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником або Мінекономіки рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
            Рішення Мінекономіки про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.
 
9.Замовник або Мінекономіки повинні не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника-переможця процедури закупівлі та замовника про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Мінекономіки передає повідомлення факсимільним зв’язком з подальшим його направленням поштовим зв’язком.
            Лист Мінекономіки щодо інформування замовника про надходження скарги стосовно строку зупинення процедури закупівлі та вимога про надання в установлений  уповноваженим органом строк інформації та матеріалів щодо проведення  процедури закупівлі передається факсимільним зв’язком на номер телефаксу відповідальної за проведення торгів особи, відомості про яку зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі, тендерної документації (за наявності), запиті щодо цінових пропозицій (котирувань) (за наявності), з подальшим його направленням поштовим зв’язком.
 
            10.Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:
            а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;
            б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;
            в) об’єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
            г) у разі відкликання скарги учасником.
 
            11.У разі залишення скарги без розгляду замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу, в десятиденний строк.
            Рішення замовника про залишення скарги без розгляду оформляється листом.
 
            12.Під час розгляду скарги замовник має право вимагати від учасника, який подав скаргу, та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.
  
13.Замовник або Мінекономіки приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
 у разі  коли скаргу не задоволено  - причини прийняття такого рішення; 
 у разі  коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов’язання замовника прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.  
            У разі звернення замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, експертних організацій (експертів) тощо для отримання інформації, у тому числі документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення за скаргою, перебіг строку розгляду скарги зупиняється з дати відправлення відповідного звернення.
            Про зупинення перебігу строку розгляду скарги замовник повідомляє листом учасника.
            Замовник поновлює перебіг строку розгляду скарги листом, що надсилається учаснику в п’ятиденний строк.
Якщо скаргу розглядає замовник, рішення про розгляд скарги надсилається Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
           
14. Замовник приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації.
При підготовці рішення замовник має право врахувати порушення, що не були зазначені в скарзі учасника, але виявлені під час її розгляду.
 
15.Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до замовника.
 
16.У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, Мінекономіки має право відмінити процедуру закупки, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов’язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі.
Рішення Мінекономіки про визнання результатів торгів недійсними є обов’язковим як для замовників, так і для учасників.
 
17.Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник або Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, та Державному казначейству (обслуговуючому банку).

 

Назад

Версия для печати