Отдел «Рабочий орган по размещению наружной рекламы»

Начальник отдела: Чернякова Марина Георгиевна
Телефон(факс): 311-20-12
Приемные дни: понедельник 13.00-16.00; вторник 9.00-12.00; четверг 13.00-16.00; пятница 9.00-12.00, ул. Челюскинцев, 198 «б», каб. 37
e-mail: [email protected]


83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 198б, к.37

Приемные дни:

Понедельник, вторник, среда, пятница с 8:00 до 17:00

Перерыв с 12:00 до 13:00

 

Затверджено

рішенням міської ради

від 30.03.2012 № 15/18

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ „Робочий орган з розміщення

зовнішньої реклами” Донецької міської ради

       

1. Загальні положення.

1.1.Відділ “Робочий орган з розміщення зовнішньої реклами” Донецької міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Донецької міської ради, підзвітним та підконтрольним Донецькій міській раді, виконавчому комітету Донецької міської ради та підпорядкованим Донецькому міському голові.

1.2.Відділ виконує функції робочого органу з розміщення зовнішньої реклами на території м. Донецька.

1.3.Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Донецької міської ради та її виконавчих органів, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, та цим Положенням.

1.4.Відділ має печатку з власним найменуванням, штамп та інші атрибути, є юридичною особою.

1.5.Відділ утримується за рахунок бюджету міста.                      

   2. Повноваження відділу.

2.1.До повноважень відділу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення до нього змін, переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами, продовження строку його дії;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету Донецької міської ради щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Донецької міської ради;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру м. Донецька;

- подання інспекції з питань захисту прав споживачів в Донецькій області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- доведення до відома власників рекламних засобів інформації щодо порушення ними норм діючого законодавства про рекламу, необхідності приведення рекламних засобів у відповідність з наданим дозволом на розміщення зовнішньої реклами, конструктивним рішенням, демонтування рекламних засобів, розміщених без правовстановлюючих документів (за наявності інформації про власника);

- доведення до відома власників рекламних засобів інформації щодо невиконання ними грошових зобов’язань за договором про надання в користування місць, які перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій;

- підготовка проектів рішень виконавчого комітету Донецької міської ради про демонтаж рекламних конструкцій;

- звернення з запитами про надання інформації, необхідної для виконання покладених на нього функцій до підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

- складання протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- розроблення в межах компетенції нормативно-правових актів Донецької міської ради та її виконавчого комітету, направлених на регулювання діяльності в сфері реклами, внесення в установленому порядку пропозицій щодо зміни та/або доповнення до порядку розміщення зовнішньої реклами;

- надання органам державної податкової служби інформації про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

- захист законних прав та інтересів Донецької міської ради та її виконавчого комітету в сфері розміщення зовнішньої реклами в судах усіх рівнів;

- інші повноваження відповідно до законодавства.

Відділ при здійсненні наданих йому повноважень:

- взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, прокуратурою, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, об’єднаннями підприємств, а також галузевими радами підприємців;

- співпрацює з засобами масової інформації щодо інформування про роботу відділу.

                                                              3. Права відділу.

          3.1.Відділ має право:

- одержувати у встановленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи i матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- вимагати усунення порушень законодавства про рекламу, приведення рекламних засобів у відповідність з виданим дозволом на розміщення зовнішньої реклами, конструктивним рішенням, демонтування рекламних засобів, розміщених без правовстановлюючих документів;

- організовувати i проводити конференції, семінари, засідання, наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділом.

4.1.Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідальним за цей напрямок роботи.

4.2.Начальник відділу є керівником робочого органу з розміщення зовнішньої реклами.

4.3.Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни; 

- видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

4.4.Прийом на роботу, звільнення, посадові переміщення, надання та зміна рангів працівників, надання їм відпусток, інші кадрові питання здійснюються відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та чинним законодавством України.

 5. Реорганізація та ліквідація відділу.

5.1.Ліквідація, реорганізація, перейменування відділу здійснюється за рішенням міської ради.

5.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Назад

Версия для печати

Скачать:

приложение 1 к публич.инф.doc

Скачать:

Образец Заявки.doc

Скачать:

Публичная.doc

Скачать:

приложение 2 к публ.инф.doc

Скачать:

приложение 3 к публич.инф.doc

Скачать:

Публичная информация