Главное управление Донецкого городского совета "Центр предоставления административных услуг"

Место нахождения управления: пр. Ильича, 17в
Телефон: 304-77-29, 304-41-57
е-mail: [email protected]
Начальник главного управления: Ткаченко Геннадий Николаевич
Телефон: 337-13-79
Приемные дни: пятница с 8.00 до 12.00, ул. Артема, 98, каб. 302
Заместитель начальника главного управления - начальник управления по обеспечению деятельности ЦПАУ: Краснопер Виталий Анатолиевич
Телефон: 305-16-65
Заместитель начальника главного управления - начальник управления по предоставлению административных услуг: Кулаков Вадим Анатолиевич
Телефон: 304-75-65, 334-00-17

ПОЛОЖЕННЯ

про головне управління Донецької міської ради

«Центр надання адміністративних послуг»

 

1. Загальні положення.

1.1.Положення про головне управління Донецької міської ради «Центр надання адміністративних послуг»(далі – Положення) розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

1.2. Головне управління Донецької міської ради «Центр надання адміністративних послуг» (далі – Управління) створено з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

1.3.Управління є юридичною особою, самостійним структурним підрозділом міської ради, її виконавчим органом.

1.4.Управління підконтрольне та підзвітне міській раді, її виконавчому комітету, міському голові.

1.5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та цим Положенням.

1.6. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням міської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи Управління.

1.7. Управління має гербову печатку, печатки, штампи, самостійний баланс, бланки з власною назвою, відкриває рахунки згідно діючого законодавства в органах казначейства та банках.

1.8. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

 

2. Основні завдання Управління.

2.1. Для досягнення мети своєї діяльності Управління вирішує наступні завдання:

1) Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг на території міста Донецька.

2) Створення умов для оперативності та своєчасності у доступності інформації про надання адміністративних послуг.

3) Забезпечення верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності при наданні послуг.

4) Організація надання адміністративних послуг доступно та зручно, у найкоротший строк, за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

5) Раціональна мінімізація кількості документів та спрощення процедурних дій при наданні адміністративних послуг, поліпшення якості їх надання.

6) Забезпечення відкритості, прозорості, неупередженості та справедливості при наданні адміністративних послуг шляхом інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Управління.

7) Розгляд пропозицій, заяв і скарг відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

 

3. Права Управління.

3.1. Управління для виконання покладених завдань має право:

1) Безоплатно одержувати від суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

2) Взаємодіяти з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами або організаціями усіх форм власності з метою підвищення якості надання адміністративних послуг.

3) Вносити пропозиції міській раді та її виконавчому комітетові, міському голові щодо усунення недоліків, удосконалення та поліпшення роботи з питань, що відносяться до компетенції Управління.

4) Здійснювати організацію роботи відповідно до покладених на нього обов’язками і відповідно до чинного законодавства.

5) Організовувати та проводити наради, семінари, конференції з питань, що належать до компетенції Управління.

3.2. Управління володіє іншими правами, які необхідні для виконання покладених завдань.

 

4. Керівництво та організація діяльності Управління.

4.1. Управління здійснює свою діяльність під керівництвом заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.2. Начальник Управління має двох заступників.

4.3. Начальник Управління:

- здійснює загальне керівництво роботою Управління, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Управління,

 - організовує діяльність Управління, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи структурних підрозділів,

 - у межах своєї компетенції дає вказівки, видає накази, контролює їх виконання,

- затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між своїми заступниками,

- підписує і візує документи з питань, що входять до сфери відання Управління,

 - забезпечує виконання співробітниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, правил роботи зі службовими документами,

 - надає пропозиції міському голові про призначення напосаду та про звільнення з посади, про підвищення кваліфікації,заохочення співробітників Управління та накладення на них стягнень,

 - сприяє створенню належних умов праці вУправлінні, вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітетові, міському голові, щодо матеріально-технічного забезпечення діяльностіУправління,

 - розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність посадових осіб Управління,

 - може здійснювати функції адміністратора,

 - виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Управління.

4.4. У випадку відсутності начальника Управління його повноваження покладаються на одного із заступників згідно посадової інструкції.

4.5. В структуру Управління входять два управління, які очолюють заступники начальника, в які входять чотири відділи, які очолюють начальники.

4.6. Гранична чисельність Управління затверджується міською радою.

4.7. Кошторис на утримання Управління затверджується міським головою, за погодженням з фінансовим управлінням міської ради.

4.8. Посадові особи Управління діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією, законами України та їх посадовими інструкціями.

 

5. Внесення змін і доповнень до Положення, реорганізація та ліквідація структурного підрозділу.

5.1.Внесення змін і доповнень до Положення про Управління, його реорганізація та ліквідація здійснюється міською радою в установленому законодавством України порядку.

 

 

 

Секретар міської ради                                                          С. В. Богачов

Назад

Версия для печати

Скачать:

Информация

Скачать:

Запити