ПОЛОЖЕННЯ Про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в управлінні міської ради «Єдиний дозвільний центр»

ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                                           рішенням виконкому
                                                                                                                           Донецької міської ради
                                                                                                                           від 17.05.2006р. № 253
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в управлінні міської ради «Єдиний дозвільний центр»
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
            Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та регламентує порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
            Управління міської ради «єдиний дозвільний центр» об’єднує в одному приміщенні адміністраторів, представників місцевих дозвільних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних служб, інших установ, підприємств і організацій, уповноважених відповідно до наданих їм повноважень видавати документи дозвільного характеру, та які здійснюють роботу по прийманню, розгляду заяв, прийняттю рішень щодо видачі документів дозвільного характеру та безпосередньо видачі дозвільних документів.
            При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні. Останні зобов’язані забезпечити взаємодію між собою з метою своєчасної видачі документів дозвільного характеру.
            Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, що регулюється цим положенням, є обов’язковим для виконання всіма представниками дозвільних органів. які здійснюють прийцом суб’єктів господарювання в одному приміщенні.
            Матеріально-технічне забезпечення роботи управління міської ради «Єдиний дозвільний центр» здійснює відповідно до бюджетного законодавства України.
            Учасники дозвільного центру у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органв виконавчої влади, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 
ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
            Основні терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
            Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:
            Управління міської ради «Єдиний дозвільний центр» (далі – Дозвільний центр) – управління, в приміщенні якого працюють представники місцевих дозвільних органів уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та адміністратори;
            заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, які звертаються до дозвільного центру щодо отримання інформації, консультації та/або документів дозвільного характеру;
            місцеві дозвільні органи – Донецька міська рада (її виконавчий комітет), територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи ( обстеження, необхідної для видачі документів дозвільного характеру в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
            учасники дозвільного центру – представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання щодо оформлення та видачі їм документів дозвільного характеру, адміністратори.
 
ІІІ. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ
 
            Основними принципами взаємодії є:
            Суворе дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють видачу документів дозвільного характеру;
            Організація та координація дій та вимог всіх учасників дозвільного центру, уповноважених видавати документи дозвільного характеру в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
            Відповідальність посадових осіб місцевих дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.
 
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВИХ ДОЗВІЛЬНИХ ОРГАНІВ
 
            Метою взаємодії та організацією роботи представників дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру а принципом організаційної єдності є об’єднання організаційних та технічних зусиль дозвільних органів з метою скорочення витрат часу та вартості процедур для суб’єктів підприємницької діяльності що їх отримують, спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру, оптимізації документообігу.
            При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, останні здійснюють роботу, пов’язану з прийомом необхідних документів для одержання документів дозвільного характеру, забезпечують взаємодію та документообіг між собою в дозвільному центрі, а також видають документи дозвільного характеру.
            Однією з форм видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів по розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання певного виду документів дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та адміністраторів (далі – Єдина комісія). Єдина комісія утворюється для вирішення су перечень між заявником, адміністратором та відповідними  дозвільними органами при вирішенні питання щодо погодження надання чи відмови у наданні певного документу дозвільного характеру. керівники місцевих дозвільних органів призначають наказами уповноважених представників для участі у роботі дозвільного центру, а також у засіданнях єдиної комісії.
            Уповноважені представники місцевих дозвільних органів зобов’язані бути присутніми на вказаних вище засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.
            Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісією. При виникненні спірних питань, що виникають в ході роботи комісії приймається рішення, яке заноситься до протоколу. Рішення Єдиної комісії є підставою для отримання або відмови у видачі/погодженні документа дозвільного характеру.
            Заявник за бажанням може бути присутній на засіданнях комісії у разі, якщо на засіданні розглядається його заява, запит.
            Уповноважені представники дозвільних органів можуть приймати комплект документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства та протягом встановленого законодавством терміну забезпечують здійснення відповідної дозвільної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру) або передає документи для розгляду на засідання єдиної комісії.
            Уповноважені представники дозвільних органів наступного робочого дня після оформлення документу дозвільного характеру повідомляють заявника про місце і час видачі документу дозвільного характеру.
            Дозвільні дії в межах кожної процедури, що є об’єктом роботи в форматі Дозвільного центру, виконується без особистої присутності Заявників в проміжках між поданням пакету документів та отримання документів дозвільного характеру. у разі, якщо проходження процедури за результатами окремих етапів, кроків вимагає подання від Заявника додаткових документів або виконання окремих робіт, то для забезпечення вчасності та повноти проходження процедури при прийнятті документів дозвільний орган інформує про це Заявника та Адміністратора.
            До реєстру вносяться:
Відомості про заявника:
Найменування юридичної особи або імя, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця;
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів;
імя, по батькові та прізвище керівника юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця;
номер телефону, факсу;
назва документу (документів) дозвільного характеру, який було видано ( в тому числі документів дозвільного характеру, які передували його видачі);
відомості про переоформлення дозволу, видачу його дублікату або копії;
термін дії дозволу; до реєстру також заноситься інформація про дату і номер рішення про видачу або відмову у видачі документу дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови).
           
Органи, які залучаються до роботи в Дозвільному центрі
 
Донецьке міське управління земельних ресурсів;
Головне управління містобудування та архітектури Донецької міської ради;
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області;
Донецька міська санітарно-епідеміологічна станція;
Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у м. Донецьку;
Відділ культури Донецької міської ради;
Акціонерне товариство «Донецькміськгаз»;
Комунальне підприємство «Донецькміськводоканал»
Комунальне комерційне підприємство Донецької міської ради «Донецькміськтепломережа»;
Донецькі електричні мережі ВАТ «Донецькобленерго»;
Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю;
ВАТ «Укртелеком» Донецька філія Центр телекомунікаційних послуг.
Перелік органів, які залучаються до роботи в Дозвільному центрі, може змінюватися та доповнюватися за рішенням виконавчого комітету міської ради.
 
Представники дозвільних органів повинні забезпечувати:
 
здійснення діяльності у межах своєї компетенції в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Положенням;
надання вичерпного переліку документів для отримання відповідного документу дозвільного характеру;
надання чітких вимог щодо оформлення документів, які подаються для отримання документу дозвільного характеру;
дотримання термінів щодо розгляду поданих документів, прийняття відповідного рішення та видачу документу дозвільного характеру або вмотивованого повідомлення заявника про прийняте рішення про відмову на підставі поданих документів;
дотримання дозволу оплати послуг за видачу документів дозвільного характеру, що надаються дозвільними органами у межах, визначених законодавством.
 
V. ПЕРЕЛІК ПОГОДЖЕНЬ ТА ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ
ОФОРМЛЮЮТЬСЯ ТА ВИДАЮТЬСЯ У ФОРМАТІ ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ
 
Донецьке міське управління земельних ресурсів:
висновок про погодження місця розташування об’єкта;
висновок по проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
висновок про погодження містобудівного обґрунтування розміщення об’єкту ;
Головне управління містобудування та архітектури Донецької міської ради:
дозвіл на провадження інженерно-геологічних досліджень;
дозвіл на провадження топографо-геодезичних робіт для об’єктів будівництва;
погодження акту вибору трас інженерних мереж;
висновок щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; висновок щодо погодження місця розташування об’єкту;
архітектурно-планувальне завдання.
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області:
погодження містобудівельного обґрунтування розміщення об’єкту;
погодження вибору земельної дільниці для розміщення об’єкту, місця розташування об’єкта;
погодження проекту відведення земельної ділянки.
Донецька міська санітарно-епідеміологічна станція:
висновок щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
висновок на проект будівництва;
погодження введення в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, модернізацією) об’єктів;
висновок про відповідність об’єкту вимогам санітарного законодавства;
санітарний паспорт на право проведення робіт із джерелами іонізуючого випромінювання;
санітарний паспорт на радіотехнічний об’єкт;
висновок щодо погодження місця розташування об’єкта;
експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.
Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у м. Донецьку:
дозвіл від органів державного пожежного нагляду;
отримання технічних умов.
Відділ культури Донецької міської ради:
висновок щодо погодження проекту відведення земельної ділянки у користування , власність, оренду;
висновок щодо погодження місця розташування об’єкта.
Акціонерне товариство «Донецькміськгаз»:
отримання технічних умов.
Комунальне підприємство «Донецькміськводоканал»:
отримання технічних умов.
Комунальне комерційне підприємство Донецької міської ради «Донецькміськтепломережа»:
отримання технічних умов.
Донецькі електричні мережі ВАТ «Донецькобленерго»:
отримання технічних умов.
Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю:
дозвіл на виконання будівельних робіт.
ВАТ «Укртелеком» Донецька філія Центр телекомунікаційних послуг:
отримання технічних умов.
 
VІ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДО ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
 
            Суб’єкт господарювання при зверненні до дозвільного центру пред’являє паспорт, уповноважена особа надає довіреність. Для отримання документу дозвільного характеру надається папка з оригіналами документів та необхідна кількість копій даних документів. Після звірки копії документу з оригіналом останній повертається заявнику (уповноважені особі).
            У разі змін у законодавстві щодо переліку документів, необхідних для отримання відповідного дозволу, застосовуються положення чинного законодавства.
 
Документи дозвільного характеру, що видаються Донецьким міським управлінням земельних ресурсів
 
2. Для отримання висновку про погодження місця розташування об’єкта необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя міського голови про видачу документу дозвільного характеру;
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
дозвіл міського голови на збір матеріалів місто розташування об’єкту;
акт вибору земельної ділянки;
викопіювання з генерального плану (масштаб 1:2000 та 1:500) або іншої містобудівної документації населеного пункту;
копію плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіанту розміщення об’єкта із зазначенням загальної площі, також наводиться склад угідь земельної ділянки, що вилучається;
зокрема для юридичних осіб:
копії установчих документів;
копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
зокрема для фізичних осіб:
копію сторінок паспорту та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (для фізичної особи-підприємця);
довідку про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у випадку, коли це не встановлено із записів у паспорті).
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 2 тижні після того, як орган місцевого самоврядування у 5-денний термін направить клопотання з вказаними матеріалами на розгляд органів земельних ресурсів або інших уповноважених органів.
 
3. Для отримання висновку по проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (згідно з еталоном), технічну документацію по землеустрою встановлення меж земельної ділянки та виділені в натурі (на місцевості).
Термін прийняття рішення дозвільним органом: протягом 30 днів.
 
4. Для отримання висновку про погодження містобудівного обґрунтування розміщення об’єкту необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
дозвіл міського голови на збір матеріалів місто розташування об’єкту;
викопіювання (масштабу 1:2000 та 1:500) або іншої містобудівної документації населеного пункту;
містобудівне обґрунтування розміщення об’єкту (текстову та графічну частини);
зокрема для юридичних осіб:
копії установчих документів;
копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
зокрема для фізичних осіб:
копію сторінок паспорту та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (для фізичної особи-підприємця);
довідку про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у випадку, коли це не встановлено із записів у паспорті).
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: протягом 10 днів.
 
Документи дозвільного характеру, що видаються головним управлінням містобудування та архітектури Донецької міської ради
 
5. Для отримання дозволу на провадження інженерно-геологічних досліджень необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя начальника управління;
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
програму інженерно-геологічних робіт, яка узгоджена з територіальною вишукувальною організацією;
рішення виконавчого комітету про узгодження міста розміщення об’єкта та дозволу проведення проектно-вишукувальних робіт.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 5 робочих днів.
 
6. Для отримання дозволу на провадження топографо-геодезичних робіт для об’єктів будівництва необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя начальника головного управління містобудування та архітектури;
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
заповнений бланк дозволу;
технічний проект або програму робіт з кошторисною частиною, узгодженою з замовником.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 15 днів.
 
7. Для отримання погодження акту вибору трас інженерних мереж необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя начальника головного управління містобудування та архітектури;
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
технічні умови експлуатуючих організацій;
акт вибору траси, оформлений в установленому порядку та підписаний членами комісії з вибору траси.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 5 робочих днів.
 
7.1. Для отримання висновку щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 5 робочих днів.
 
7.2. Для отримання висновку по матеріалам погодження місця розташування об’єкту необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки;
орієнтовний розмір земельної ділянки;
бажане місце розташування об’єктів із зазначенням їх на   відповідному планово-картографічному матеріалі (за наявності);
 умови вилучення (викупу) земельної ділянки;
 копії установчого документа;
 копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 копії матеріалів проектів будівництва об’єктів (типових проектів або проектів   повторного застосування);
копії містобудівного обґрунтування розташування об’єкта на території кварталу існуючої забудови;
копії інших проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: два тижні.
 
7.3. Для отримання архітектурно-планувального завдання необхідно надати:
на нове будівництво або розширення об’єкта архітектури
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
заяву до місцевого органу містобудування та архітектури;
рішення про погодження місця розташування об’єкта архітектури (дозвіл на виконання проектно-вишукувальних робіт) разом з матеріалами попереднього погодження;
належним чином завірена згода власника земельної ділянки (землекористувача) на вилучення або тимчасове користування ділянки, якщо ділянка не знаходиться у власності (користуванні) заявника;
основні характеристики об’єкта архітектури (по бажанню замовника);
висновок уповноважених органів в галузі охорони пам’яток історії та культури (виконавчих органів міських рад міст обласного значення – у разі, коли нове будівництво або розширення заплановано здійснювати в зоні охорони пам’ятки історії та культури місцевого значення);
висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (копія), отриманий замовником для вирішення питань погодження місця розташування об’єкта архітектури (отримання дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт);
викопіювання з генерального або ситуаційного плану;
Для об’єктів архітектури промислового призначення:
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
заяву до місцевого органу містобудування та архітектури;
техніко-економічний прогноз потреб ресурсів, акт вибору земельної ділянки з відповідними матеріалами, погоджений для міст обласного значення міським державним управлінням екологічної безпеки, в тому числі для розташованих у межах промислових формувань — висновок територіальної проектної організації з питань промислового будівництва;
у разі коли намічено здійснити розширення об’єкта архітектури — документ, який засвідчує наявність (відсутність) у замовника права власності на об’єкт архітектури, а за умови відсутності такого права — згода власника (власників) об’єкта архітектури на проведення зазначеного будівництва.
на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об’єкта архітектури (крім пам’яток історії та культури)
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
заяву до місцевого органу містобудування та архітектури;
у разі коли намічено здійснити зміну функціонального призначення об’єкта архітектури — рішення про погодження місця розташування об’єкта разом з матеріалами попереднього погодження, в інших випадках — дозвіл на проведення проектно-вишукувальних робіт з відповідними матеріалами;
документ, який засвідчує наявність (відсутність) у замовника права власності на об’єкт архітектури, а за умови відсутності такого права — згода власника (власників) об’єкта архітектури на проведення зазначеного будівництва;
характеристика намірів замовника стосовно реконструкції, капітального ремонту (в тому числі зміни функціонального призначення, можливого перепланування), реставрації об’єкта архітектури;
висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (копія), отриманий замовником для вирішення питання погодження місця розташування об’єкта архітектури (надання дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт);
висновок уповноважених органів у галузі охорони пам’яток історії та культури (виконавчих органів міських рад міст обласного значення – у разі, коли нове будівництво або розширення заплановано здійснювати в зоні охорони пам’ятки історії та культури місцевого значення);
Розмір плати за видачу архітектурно-планувального завдання визначається (обраховується) згідно з розцінками, наведеними у додатку 2 згідно «Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1999р. № 2328.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 30 днів.»
 
Документи дозвільного характеру, що видаються Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області
 
8. Для отримання погодження містобудівного обґрунтування розміщення об’єкту необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя керівника дозвільного органу;
лист (рішення) виконкому про дозвіл підготовки матеріалів погодження місця розміщення об’єкту або розробки проекту відведення земельної ділянки;
назва та основні характеристики об’єкту, розміщення якого погоджується;
основні характеристики земельної ділянки (місце розташування. Наявність будівель та споруд територій ПФЗ, водоохоронних та при берегових зон, наявність зелених насаджень та ін.);
обґрунтування місця розташування та розміру земельної ділянки;
склад угідь та умови відведення;
викопіювання з генерального плану М 1:500;
копію плану земельної ділянки з нанесенням на неї варіантів розміщення об’єкту з зазначенням загальної площі;
відомості про землекористувачів (власників) земельної ділянки;
акт технічного дослідження зелених насаджень (в окремих випадках);
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: від 2-х до 10 днів.
 
9. Для отримання погодження вибору земельної ділянки для розміщення об’єкту , місця розташування об’єкту необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя керівника дозвільного органу;
лист (рішення) виконкому про дозвіл підготовки матеріалів погодження місця розміщення об’єкту або розробки проекту відведення земельної ділянки;
назва та основні характеристики об’єкту, розміщення якого погоджується;
основні характеристики земельної ділянки (місце розташування. Наявність будівель та споруд територій ПФЗ, водоохоронних та при берегових зон, наявність зелених насаджень та ін.);
обґрунтування місця розташування та розміру земельної ділянки;
склад угідь та умови відведення;
викопіювання з генерального плану М 1:500;
копію плану земельної ділянки з нанесенням на неї варіантів розміщення об’єкту з зазначенням загальної площі;
відомості про землекористувачів (власників) земельної ділянки;
акт технічного дослідження зелених насаджень (в окремих випадках);
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: від 2-х до 10 днів.
 
10. Для отримання погодження проекту відведення земельної ділянки необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя керівника дозвільного органу;
лист (рішення) виконкому про дозвіл підготовки матеріалів погодження місця розміщення об’єкту або розробки проекту відведення земельної ділянки;
назва та основні характеристики об’єкту, розміщення якого погоджується;
основні характеристики земельної ділянки (місце розташування. Наявність будівель та споруд територій ПФЗ, водоохоронних та при берегових зон, наявність зелених насаджень та ін.);
обґрунтування місця розташування та розміру земельної ділянки;
склад угідь та умови відведення;
викопіювання з генерального плану М 1:500;
копію плану земельної ділянки з нанесенням на неї варіантів розміщення об’єкту з зазначенням загальної площі;
відомості про землекористувачів (власників) земельної ділянки;
акт технічного дослідження зелених насаджень (в окремих випадках);
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: від 2-х до 10 днів.
 
 
Документи дозвільного характеру, що видаються Донецькою міською санітарно-епідеміологічною станцією
 
11. Для отримання висновку щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
проект відведення земельної ділянки.
 
 Термін прийняття рішення дозвільним органом: 5 робочих днів.
 
 
12. Для отримання висновку на проект будівництва необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя головного державного санітарного лікаря м. Донецька;
копія свідоцтва про державну реєстрацію;
проектні матеріали, виконані згідно діючих ДСТУ (документ подається в останній редакції з супровідним листом, де наводяться реквізити організації-розробника). У разі повторного подання документу – обов’язкове посилання на номер і дату раніше виданого висновку або погодження головним державним санітарним лікарем;
висновок щодо вибору (відведення) земельної ділянки під забудову, виданий державною санітарно-епідеміологічною службою;
рішення органів місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки під забудову;
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нормативну документацію, технології, сировину, продукцію, обладнання тощо.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 15 робочих днів.
 
 
13. Для отримання погодження введення в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, модернізацію) об’єктів необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя головного державного санітарного лікаря м. Донецька;
копія свідоцтва про державну реєстрацію;
копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
копію статуту підприємства;
копію ліцензії, якщо види діяльності підлягають ліцензуванню;
висновок про вибір земельної ділянки;
висновок по проекту будівництва (реконструкції, технічного переоснащення);
копію угоди про оренду (якщо підприємство орендне);
перелік технологій, сировини, продукції, обладнання;
висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної документації, технологій, сировини, продукції. Обладнання, які можуть негативно впливати на здоровя людини;
радіаційний сертифікат (при необхідності);
державні стандарти на технології, сировину, продукцію, обладнання, якщо це передбачено законодавством;
технологічні регламенти виробництва;
акт територіальної санітарно-епідеміологічної установи про обстеження підприємства на відповідність його вимогам санітарного законодавства;
протоколи лабораторних досліджень чинників виробничого середовища, атмосферного повітря, питної води, продукції, змиви з обладнання, тощо;
схему частоти та об’єму лабораторних досліджень чинників виробничого середовища, атмосферного повітря, питної води, продукції, змивів з обладнання тощо при проведенні відомчого лабораторного контролю згідно діючого санітарного законодавства;
договірну документацію з лабораторіями, які проводять відомчий контроль;
договірну документацію (або пояснення) на вивіз, збереження, знешкодження, утилізацію, тощо промислових відходів;
документацію на пост дозиметричного контролю (при його необхідності);
результати медичних оглядів працюючих (копія заключного акту);
перелік реалізованої продукції (товарі, послуг, тощо), погоджений з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 5 робочих днів.
 
14. Для отримання висновку про відповідність об’єкту вимогам санітарного законодавства необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя головного державного санітарного лікаря м. Донецька;
копія свідоцтва про державну реєстрацію;
копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
копію статуту підприємства;
«Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта» або «Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію»;
копію угоди про оренду (якщо підприємство орендне);
акт територіальної санітарно-епідеміологічної установи про обстеження підприємства на відповідність його вимогам санітарного законодавства;
протоколи лабораторних досліджень чинників виробничого середовища, атмосферного повітря, питної води, продукції, змиви з обладнання тощо;
висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної документації, технологій, сировини, продукції. Обладнання, які можуть негативно впливати на здоров’я людини (при необхідності);
дозвіл на проведення вхідного радіаційного контролю (при необхідності).
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: до 10 робочих днів.
 
 
15. Для отримання санітарного паспорту на право проведення роботи із джерелами іонізуючого випромінювання необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на ім’я головного державного санітарного лікаря м. Донецька;
копія свідоцтва про державну реєстрацію;
копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
копію статуту підприємства;
копію ліцензії, якщо види діяльності підлягають ліцензуванню;
«Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта» або «Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію»;
копію угоди про оренду (якщо підприємство орендне);
перелік джерел іонізуючого випромінювання;
паспорт джерел іонізуючого випромінювання;
акт санітарно-епідеміологічної установи про обстеження підприємства на відповідність його вимогам санітарного законодавства;
нормативний документ щодо роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;
протоколи досліджень щодо радіаційної безпеки.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: до 30 робочих днів.
 
16. Для отримання санітарного паспорту на радіотехнічний об’єкт необхідно надати:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя головного державного санітарного лікаря м. Донецька;
копія свідоцтва про державну реєстрацію;
копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
копію статуту підприємства;
копію ліцензії, якщо види діяльності підлягають ліцензуванню;
висновок на проект будівництва;
«Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта» або «Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію»;
акт санітарно-епідеміологічної установи про обстеження підприємства на відповідність його вимогам санітарного законодавства;
протоколи досліджень рівнів ЕМП об’єкту;
дозвіл державних органів регулювання діяльності в радіотехнічній сфері.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: до 30 робочих днів.
 
 
16.1. Для отримання висновку по матеріалам погодження місця розташування об’єкту необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки;
орієнтовний розмір земельної ділянки;
бажане місце розташування об’єктів із зазначенням їх на   відповідному планово-картографічному матеріалі (за наявності);
 умови вилучення (викупу) земельної ділянки;
 копії установчого документа;
 копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 копії матеріалів проектів будівництва об’єктів (типових проектів або проектів повторного застосування);
копії містобудівного обґрунтування розташування об’єкта на території кварталу існуючої забудови;
копії інших проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки.
 
 Термін прийняття рішення дозвільним органом: два тижні.
 
16.2. Для отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
заяву на ім’я головного державного санітарного лікаря м. Донецька;
копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчену в установленому порядку;
копію акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта або копію акта технічної комісії, засвідчену в установленому порядку;
перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються абореалізуються, за підписом заявника;
протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими  лабораторіями.
         Розмір плати за видачу експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів визначається (обраховується) згідно з «Порядком видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 712.
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 30 днів.
 
 
Документи дозвільного характеру, що видаються управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій у м. Донецьку
 
 
17. Для отримання дозволу органів державного пожежного нагляду на початок роботи підприємства та оренду приміщень:
заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;
заяву (клопотання) на імя керівника дозвільного органу;
матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємств, об’єкта чи приміщення;
копію договору оренди (якщо орендується).
 
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 5 робочих днів.
 
17.1. Для отримання технічних умов необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
план земельної ділянки (ситуаційний план);
опитувальні листи за відповідно затвердженою формою, в яких викладено відомості про розрахункові параметри об’єкта архітектури (місткість, обсяги потреб води, тепло-, електроенергії тощо), підписані замовником та проектувальником;
для об’єктів архітектури промислового призначення – технічне завдання замовника, яке містить основні техніко-економічні та технологічні параметри об’єкта ( у разі необхідності).
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 15 днів.
 
Документи дозвільного характеру, що видаються відділом культури
Донецької міської ради
 
18. Для отримання висновку щодо погодження проекту відведення земельної ділянки у користування, власність, оренду необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
      проект відведення земельної ділянки.
 
      Термін прийняття рішення дозвільним органом: 5 робочих днів.
 
19. Для отримання висновку щодо погодження місця розташування об’єкта необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки;
орієнтовний розмір земельної ділянки;
бажане місце розташування об’єктів із зазначенням їх на відповідному планово-картографічному матеріалі (за наявності);
умови вилучення (викупу) земельної ділянки;
копії установчого документа;
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
копії матеріалів проектів будівництва об’єктів (типових проектів або проектів повторного застосування);
копії містобудівного обґрунтування розташування об’єкта на території кварталу існуючої забудови;
копії інших проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки.
 
       Термін прийняття рішення дозвільним органом: 5 робочих днів.
 
 
Документи дозвільного характеру, що видаються акціонерним товариством «Донецькміськгаз», комунальним підприємством «Донецькміськводоканал», комунальним комерційним підприємством Донецької міської ради «Донецькміськтепломережа», Донецькими електричними мережами ВАТ «Донецькобленерго», ВАТ «Укртелеком» Донецькою філією Центром телекомунікаційних послуг
 
        20. Для отримання технічних умов необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
план земельної ділянки(ситуаційний план)
опитувальні листи за відповідно затвердженою формою, в яких викладено відомості про розрахункові параметри об’єкта архітектури (місткість, обсяги потреб води, тепло-, електроенергії тощо), підписані замовником та проектувальником;
для об’єктів архітектури промислового призначення – технічне завдання замовника, яке містить основні техніко-економічні та технологічні параметри об’єкта ( у разі необхідності).
Розмір плати за видачу технічних умов визначається (обраховується) згідно з розцінками, наведеними у додатку 3 згідно «Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру за їх видачу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1999р. № 2328.
 
          Термін прийняття рішення дозвільним органом: 15 днів.
 
 
Документи дозвільного характеру, що видаються Інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю
 
 21. Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт необхідно надати:
заяву за формою, затвердженою постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176;
      заяву забудовника (замовника);
рішення виконкому Донецької міської ради про дозвіл на будівництво об’єкта містобудування;
документ, що посвідчує право власності забудовника (замовника) чи право користування (у тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою, на якій буде розміщено об’єкт містобудування;
      комплексний висновок державної інвестиційної експертизи;
документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд, авторський нагляд);
затверджену в установленому порядку проектну документацію (будівельний генеральний план та паспорт фасаду в двох примірниках, пояснювальна записка для реєстрації)
 
Термін прийняття рішення дозвільним органом: 30 днів.
 
 
VІІ. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ
 
Дозвільний центр працює щоденно з 8.00 до 17.00 (в п`ятницю з 8.00 до 15.45), крім вихідних та святкових днів. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Прийом заяв, попереднє консультування та інформування ведуть Адміністратори щоденно з 8.30 до 12.00. Обробка документації, передача її дозвільним установам (органам), індивідуальна робота представників дозвільних установ в Дозвільному центрі ведеться з 13.00 до 17.00.
По середам з  13.00 до 15.00 проводяться спільні засідання представників дозвільних органів (Єдина комісія) при виникненні суперечностей щодо розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання певного дозволу на ведення господарської діяльності тощо (підготовка та оформлення документу дозвільного характеру, виконання інших робіт) та переданню документів Адміністратору.
Представники місцевих дозвільних органів приймають документи, пов`язані з отриманням документів дозвільного характеру від заявника кожного вівторка та четверга з 13. 00. до 15.00.
 
 
VIII. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
 
            Дозвільні органи (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування) зобов`язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб`єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності (в тому разі шляхом створення та функціонування офіційних сторінок в мережі Інтернет).
Місцевими дозвільними органами має забезпечуватись надання до офіційних сторінок в мережі Інтернет інформації, необхідної для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема інформації про земельні кадастри, плани забудови відповідних територій, перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.
 
 
 Заступник міського голови - керуючий справами А.П. Денисенко
 

Назад

Версия для печати