Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 03.12.20101/11

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VI СКЛИКАННЯ

 

 

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.

Донецька міська рада (далі - міська рада) - орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Донецька і здійснює від її імені і в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади м. Донецька і іншими законодавчими актами.

 

Стаття 2.

Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, реєстраційний рахунок в органах казначейства, символіку, може від свого імені придбавати майно і особисті майнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському і адміністративному судах і мати інші реквізити і повноваження.

Міська рада приймає нормативні і інші акти у формі рішень в межах повноважень, наданих їй законодавством України, забезпечує і здійснює контроль за їх виконанням.

Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання усіма розташованими на території міста органами ради і виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовцями, а також громадянами, які постійно або тимчасово мешкають на території міста.

 

Стаття 3.

Діяльність міської ради будується на принципах:

-        народовладдя;

-        законності;

-        гласності;

-        колегіальності;

-        поєднання місцевих і державних інтересів;

-        виборності;

-        правовій, організаційній і матеріально-фінансовій самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;

-        підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою м. Донецька його органів і посадовців;

-        державної підтримки і гарантії місцевого самоврядування;

-        судового захисту прав місцевого самоврядування.

Міська рада і створювані нею органи, посадовці ради систематично, але не менше одного разу на рік інформують населення про виконання програм соціально-економічного розвитку, міського бюджету та з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність як безпосередньо, так і в засобах масової інформації.
 

Стаття 4.

Регламент міської ради затверджується на пленарному засіданні міської ради. Зміни та доповнення в Регламент вносяться радою за ініціативою міського голови, депутатів і постійних комісій, а також у випадках прийняття нових законодавчих актів України, що торкаються положень Регламенту.

 

 

РОЗДІЛ II

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Скликання сесій міської ради

 

Стаття 5.

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій (як правило, проводяться в період між пленарними засіданнями).

 

Стаття 6.

Чергові сесії міської ради скликаються міським головою відповідно до чинного  законодавства в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, як правило, кожну третю п'ятницю календарного місяця, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше за один раз в місяць.

Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше, ніж за день до сесії з вказівкою дати і часу скликання, місця проведення, основних питань, які передбачається внести на розгляд пленарного засідання ради.

Проекти рішень, інші документи і матеріали, з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за три дні до засідання профільної постійної комісії, а у виняткових випадках - в день проведення пленарного засідання, за умови наявності документу, що підтверджує обнародування цього проекту рішення в строк, встановлений частиною 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Зміну внесено відповідно до Рішення Донецької міської ради від  15.04.2011 5/6).

 

Проекти рішень, інші документи та матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за три дні до засідання профільної постійної комісії, а у виняткових випадках - в день проведення пленарного засідання.

 

Стаття 7.

Основні питання, що вносяться на розгляд міської ради, визначаються планом роботи, що затверджується радою на півріччя.

 

Стаття 8.

У разі невмотивованої відмови або неможливості з боку міського голови скликати сесію, сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

а)  відповідно до доручення міського голови;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію в двотижневий термін після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

в) якщо сесія не скликається міським головою в строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 9.

Сесія має бути також скликана за пропозицією не менше 1/3 депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету ради.

У випадку якщо міський голова або секретар міської ради в двотижневий термін не скликають сесію на вимогу суб'єктів, вказаних в частині 1 цієї статті, сесія може бути скликана депутатами ради, що становлять не менше 1/3 складу ради або постійною комісією ради.

 

Стаття 10.

Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються у письмовій формі міському голові з вказівкою питань, що вносяться на розгляд сесії із стислим обґрунтуванням необхідності її скликання.

 

Стаття 11.

Рішення про скликання сесії міським головою або секретарем ради оформлюється у вигляді розпорядження.

У разі скликання сесії в порядку, передбаченому ч.2 ст.9 цього Регламенту, група депутатів в кількості не менше 1/3 складу ради або постійна комісія оформлюють рішення про скликання сесії у вигляді рішення групи депутатів за підписами не менше 1/3 депутатів ради або рішення постійної комісії, відповідно, у встановленому порядку.

 

Стаття 12.

Рішення про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів у порядку та в строки, передбачені ст.6 Регламенту.

 

Стаття 13.

У засіданнях ради можуть брати участь із правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради, депутати і голови районних в місті рад, селищний та міський голова міста районного значення.

На пленарне засідання можуть бути запрошені керівники виконавчих органів ради, представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадяни.

Особи, запрошені на пленарне засідання міської ради, а також присутні на ньому, розміщуються у відведеному місці зали засідань і зобов'язані дотримуватися встановленого порядку. Особам, запрошеним на пленарне засідання міської ради, забороняється вносити і використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, гасла, гучномовці, інші предмети, які можуть створювати перешкоди в проведенні засідання. Запрошені зобов'язані дотримуватися дисципліни, не порушувати громадський порядок, утримуватися від публічних проявів свого відношення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

У разі порушення встановленого порядку окремими запрошеними, головуючий з відома міської ради має право запропонувати їм залишити залу засідань. У разі потреби міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

Стаття 14.

Депутат міської ради у разі неможливості прибути на сесію ради зобов'язаний повідомити про це письмово або в усній формі секретареві ради або в управління з організації роботи ради.

 

Стаття 15.

Першу сесію новообраної міської ради веде голова міської виборчої комісії з виборів депутатів міської ради і міського голови, яка проводиться не пізніше, ніж за два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради.

 

Стаття 16.

Сесія ради є правочинною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

 
 

2. Порядок підготовки питань,

що вносяться на розгляд сесії. Формування порядку денного

 

Стаття 17.

На розгляд сесії ради питання вносяться міським головою, постійними комісіями, фракціями, депутатами, виконавчим комітетом, управліннями і відділами міськради, загальними зборами громадян, скликаними в порядку, передбаченому Положенням про загальні збори громадян в м. Донецьку, а також у порядку місцевої ініціативи, ініційованої відповідно до Положення про місцеві ініціативи в м. Донецьку.

Проекти рішень міської ради, розроблені відповідними розробниками, оприлюднюються ними в офіційному друкарському засобі масової інформації міської ради або розміщуються на офіційному сайті міського голови і міської ради не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття згідно зі ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Зміну внесено відповідно до Рішення Донецької міської ради від  15.04.2011  5/6).

Пропозиції з питань для включення до порядку денного сесії заздалегідь розглядаються на засіданні Колегії голів постійних комісій.

Проекти рішень міської ради розглядаються на засіданнях профільних постійних комісій з дачею відповідного висновку і в першому читанні порядку денного пленарного засідання ради депутатами міської ради.

Перше читання порядку денного пленарного засідання міської ради (далі - перше читання порядку денного) - це спільне засідання усіх постійних комісій міської ради з метою попереднього розгляду проектів рішень міської ради. Рішення, прийняте на першому читанні порядку денного пленарного засідання міської ради, носить рекомендаційний характер.

 

Стаття 18.

Пропозиції до порядку денного, що вносяться загальними зборами громадян з найважливіших питань місцевого значення, повинні відноситися тільки до компетенції органів місцевого самоврядування.

Загальні збори громадян скликаються і проводяться відповідно до Положення про загальні збори громадян у м. Донецьку.

Рішення зборів приймається більшістю голосів від присутніх. Протокол підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів додаються матеріали реєстрації його учасників (список громадян, що були присутніми на зборах, з вказівкою місця проживання, або список представників громадян відповідних територіальних утворень), а також рішення органів самоорганізації громадян про делегування своїх представників для участі в конференції і протоколи лічильної комісії.

 

Стаття 19.

Проекти рішень міськради, що вносяться на розгляд постійних комісій, першого читання пленарного засідання, є пакетом документів, що містить:

- лист узгодження;

- текст рішення на бланку;

- проект рішення, завізований розробником і юридичним управлінням;

- супровідну записку;

- інші документи, на підставі яких підготовлено це рішення;

- документ, що підтверджує обнародування проекту рішення;

- лист розсилки (Зміну внесено відповідно до Рішення Донецької міської ради від 15.04.2011 5/6).

Лист узгодження проекту рішення міської ради - це документ встановленої форми, в якому міститься інформація про процес узгодження проекту рішення міської ради з посадовцями, відповідальними за його підготовку та здійснення подальшого контролю за виконанням.

Встановлена форма листа узгодження включає:

-         назву проекту рішення міської ради;

-               найменування підрозділу, підпис, прізвище та ініціали керівника відділу, управління або іншого виконавчого органу міської ради, що підготував цей проект рішення;

-               підпис секретаря міської ради;

-               підпис голови профільної постійної комісії міської ради за підсумками розгляду цього проекту рішення на засіданні комісії;

-               підпис першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

-               підпис заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, що курирує це питання;

-         підпис начальника юридичного управління.

За необхідності в лист узгодження включаються виконавчі органи ради, районні в місті ради, керівники підприємств, чиї інтереси торкаються відповідним рішенням.

Проекти рішень проходять узгодження в наступному порядку:

-         розробник проекту рішення;

-         усі зацікавлені органи і організації;

-         юридичне управління міської ради;

-         заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, що курирує це питання;

-         перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

-         профільна постійна комісія ради;

-         постійні комісії міської ради;

-         секретар ради.

Для розгляду проекту рішення суб'єктам, що зазначені вище, надається необхідний час, але не більше 3-х робочих днів на кожне узгодження.

Узгодження здійснюється шляхом візування:

-          на листі узгодження вказується посада, прізвище, ініціали та підпис посадовця, що погоджує проект;

-         представник юридичного управління візує лист узгодження і кожен лист проекту рішення;

-         розробник візує кожен аркуш як проекту, так і тексту рішення, що направляється на підпис міському голові.

Проект рішення міськради повинен містити:

-         назву;

-         преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі і нормативні акти з вказівкою номерів статей і частин;

-         резолютивну частину;

-         додатки (якщо вони є).

Обов'язковою є наявність оригіналу супровідної записки з обґрунтуванням необхідності ухвалення рішення за підписом керівника виконавчого органу ради, що підготував проект рішення, зареєстрованого в канцелярії, і відповідної резолюції міського голови.

До проекту рішення також додається лист розсилки із переліком підприємств, установ і організацій, відділів і управлінь ради, яким необхідно направити цей документ.

У разі незгоди з проектом рішення, наявності зауважень, доповнень у посадовця вони викладаються на окремому аркуші з підписом і позначкою про наявність зауважень на листі узгодження. Текст зауважень обов'язково додається до матеріалів проекту рішення, який подається на сесію.

Наявність і суть зауважень до проекту рішення в обов'язковому порядку оприлюднюється розробником на засіданнях постійних комісій ради, першому читанні порядку денного, пленарному засіданні міської ради.

За наявності зауважень і доповнень до проекту рішення: профільна комісія міськради викладає їх у тексті висновку, а постійні комісії міськради викладають їх у вигляді виписки з протоколу першого читання порядку денного і додають до проекту рішення.

Усі зауваження і доповнення до проекту рішення, що поступили після його узгодження юридичним управлінням, у тому числі і внесені безпосередньо на засіданні постійних комісій, першому читанні порядку денного, пленарному засіданні ради і такі, що мають істотний характер, в обов'язковому порядку в письмовій формі направляються розробником в юридичне управління протягом доби для отримання висновку відносно їх відповідності чинному законодавству.

Відповідальність за дотримання процедури підготовки проекту рішення покладається на розробника (керівника виконавчого органу ради), який підготував проект рішення.

До проекту рішення, що надається в управління з організації роботи ради, також повинен додаватися текст рішення в електронному вигляді.

 

Стаття 20.

Проекти рішень міськради, які спрямовані на правове регулювання господарських стосунків, а також адміністративних стосунків ради із суб'єктами господарювання на території міста, готуються відповідно до Порядку підготовки і прийняття регуляторних актів міською радою, затвердженого рішенням міськради від 20.12.2004 р., №16/15 і далі проходять узгодження відповідно до статті 19 цього Регламенту.

 

Стаття 21.

Проекти рішень міської ради, погоджені в порядку, встановленому цим Регламентом, вносяться через секретаря міської ради не пізніше, ніж за 15 днів до пленарного засідання міської ради.

 

Стаття 22.

На першому читанні порядку денного і на пленарному засіданні, за необхідності, в запропонований порядок денний можуть вноситися додаткові питання, що вимагають термінового розгляду, за умови наявності документу, що підтверджує обнародування цього проекту рішення в строк, встановлений частиною 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Зміну внесено відповідно до Рішення Донецької міської ради від 15.04.2011  5/6).

Порядок денний пленарного засідання затверджується на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 23.

Питання затвердженого радою порядку денного можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатися або виключатися з порядку денного.

 

 

3. Порядок проведення пленарного засідання міської ради

 

Стаття 24.

Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання, починається за 30 хвилин до його відкриття.

Тривалість пленарного засідання, порядок голосування, час для доповідей, співдоповідей, виступів в дебатах, довідок, запитів визначаються радою, виходячи з кількості та особливостей питань, що розглядаються, та з метою забезпечення необхідних умов для їх усебічного і глибокого обговорення.

 

Стаття 25.

Пленарне засідання ради відкриває і веде міський голова або секретар ради, а у випадках, передбачених ч.2 ст.9 Регламенту, засідання відкриває за дорученням групи депутатів, за ініціативою якої скликана сесія, один з депутатів цієї групи, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

 

Стаття 26.

Для ведення протоколу пленарного засідання з числа депутатів обирається секретаріат у складі 3 чоловік. Секретаріат також реєструє заявки на надання слова для виступу в дебатах з питання, що розглядається радою, і в порядку надходження передає їх головуючому на засіданні.

Секретаріат обирає керівника зі свого складу. Рішення секретаріату приймається більшістю голосів від загального числа членів комісії.

Для вироблення остаточного тексту рішень ради з числа депутатів обирається редакційна комісія у складі 3 чоловік. Редакційна комісія враховує усі зміни та доповнення, що вносяться, в запропоновані проекти рішень ради.

Редакційна комісія обирає зі свого складу керівника. Рішення редакційної комісії приймається більшістю голосів від загального числа членів комісії.

Для контролю за системою голосування, підрахунку голосів при ухваленні рішень без використання електронної системи голосування або при проведенні голосування бюлетенями з числа депутатів обирається лічильна комісія у складі 3 чоловік.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального числа членів комісії.

 

Стаття 27.

Дебати з питання, що розглядається, припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про число тих, що записалися для виступу і виступили. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити із заключним словом. Тексти виступів депутатів, що не виступили на сесії, можуть бути залучені до матеріалів засідання (за бажанням депутатів).

 

Стаття 28.

Наприкінці кожного засідання відводиться час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями (різне). Дебати по цих заявах і повідомленнях не відкриваються і рішення не приймаються.

Стаття 29.

Головуючий на засіданні ради:

-        забезпечує виконання положень цього Регламенту усіма присутніми на сесії;

-        веде засідання ради, стежить за дотриманням кворуму сесії та прийнятого депутатами порядку роботи;

-        організовує обговорення питань;

-        надає слово доповідачам, співдоповідачам, депутатам, виступаючим, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;

-        за рішенням більшості від числа присутніх депутатів надає слово запрошеним на засідання;

-        оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для запитів, питань і довідок, а також зауважень з ведення засідання у порядку, передбаченому цим Регламентом;

-        проводить голосування з питань, що вимагають ухвалення рішень ради і оголошує його результати;

-        вживає заходи з підтримки порядку на засіданнях ради, при грубому порушенні його має право за узгодженням із радою запропонувати особам, запрошеним на засідання, покинути залу засідань;

-        дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи ради, постійним комісіям і депутатам, а також відділам і управлінням міської ради.

 

 

4. Ухвалення рішень

 

Стаття 30.

Проект рішення ради, до якого надійшли зміни і доповнення, ставиться на голосування «за основу».

Після прийняття проекту рішення «за основу» головуючий ставить на голосування зміни і зауваження до нього в порядку їх надходження.

Після вироблення остаточного тексту рішення ради редакційна комісія представляє проект рішення ради з урахуванням усіх зміні доповнень, що надійшли.

Голосування за проектом рішення проводиться «в цілому» або спочатку по пунктах, по розділах, а потім «в цілому».

По проектах рішень, розглянутих депутатами в першому читанні порядку денного пленарного засідання ради і таких, що не мають зауважень, доповнень, рада може прийняти рішення про їх прийняття без голосування «за основу».

 

Стаття 31.

Текст проекту рішення на засіданні ради може не оголошуватися, якщо текст проекту роздано депутатам.

 

Стаття 32.

Рішення ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, обумовлених у законодавстві України.

 

Стаття 33.

Після закінчення обговорення проекту рішення головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування. На голосування ставляться усі пропозиції, та поправки, що надійшли.

Голосування на сесії забезпечується електронною системою, а у разі неможливості використання електронної системи з технічних причин - шляхом підняття рук.

 

Стаття 34.

Перед початком голосування головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення (за необхідності).

При голосуванні з одного питання кожен депутат ради має один голос і подає його за пропозицію або проти неї, або утримується при голосуванні.

Після закінчення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголошує результати голосування: рішення прийнято або відхилено.

 

Стаття 35.

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подана більшість голосів від загального складу ради, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішення ради підписуються міським головою, а у його відсутність - секретарем ради або депутатом, що виконує функції головуючого (у випадках, передбачених законодавством). Додатки до рішень ради підписуються секретарем ради.

 

Стаття 36.

За рішенням ради таємне голосування може проводитися з використанням бюлетенів або неперсоніфікованої електронної системи голосування.

Час, місце і порядок таємного голосування встановлюються лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошуються депутатам головою лічильної комісії.

У лічильну комісію не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунені до складу органів, що обираються, або на пост посадовців.

 

Стаття 37.

При таємному голосуванні з використанням бюлетенів кожному депутатові ради видається один бюлетень по виборах органу або посадовця, що обирається, по рішенню питання, що розглядається, за отримання якого він розписується.

Заповнення бюлетенів проводиться депутатами тільки в кабіні для таємного голосування.

 

Стаття 38.

Про результати таємного голосування з використанням бюлетенів лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії. Особлива думка членів лічильної комісії заноситься в протокол. За доповіддю лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

 

Стаття 39.

Депутат міської ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не має права подати свій голос пізніше.

 

Стаття 40.

При виявленні помилок в порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів проводиться повторне голосування.

 

 

5. Протоколи пленарних засідань міської ради

 

Стаття 41.

На кожному пленарному засіданні ради ведеться протокол. За наявності матеріально-технічних умов може робитися запис стенограми на аудіоносії з терміном її зберігання до чергової сесії.

 

Стаття 42.

У протоколі сесії ради вказуються наступні дані:

-        найменування ради, порядковий номер пленарного засідання (в межах скликання), дата і місце проведення засідання;

-        число депутатів, обраних в міську раду і число присутніх;

-        порядок денний сесії, прізвище, ім'я, по батькові та посада доповідача та співдоповідача з кожного питання;

-        прізвище, ім'я, по батькові, займана посада тих, що виступили в дебатах, а також депутатів, які внесли запит або поставили (письмово або усно) питання доповідачам;

-        перелік усіх прийнятих рішень з вказівкою числа голосів, поданих за рішення, проти і таких, що утрималися.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою з усіма узгодженнями і матеріалами; письмові запити депутатів, розглянуті на сесії; письмові пропозиції та зауваження депутатів, передані головуючому на сесії; тексти виступів тих, що записалися, але не отримали слово для виступу у зв’язку із припиненням дебатів; списки присутніх на засіданні депутатів і запрошених.

 

Стаття 43.

Протокол пленарного засідання ради підписується міським головою, а у разі його відсутності - секретарем ради або депутатом, що веде сесію, у випадках, передбачених законом.

Оригінальні екземпляри протоколів сесії впродовж п’яти років зберігаються в архівній кімнаті міської ради, а потім здаються в архівні органи на постійне зберігання.

 

Стаття 44.

Рішення міської ради реєструються із вказівкою порядкового номера сесії та з привласненням їм номера (наприклад, 13/5 від «____» 20__ р., де 13 - номер сесії, 5 - номер рішення).

Рішення нормативного характеру обов’язково публікуються в офіційному друкарському засобі масової інформації міської ради і розміщуються на офіційному сайті міського голови і міської ради не пізніше, як в двотижневий термін після їх прийняття.

 

Стаття 45.

Рішення ради направляються відповідним підприємствам (об’єднанням), організаціям, установам і посадовцям не пізніше, ніж в десятиденний термін після їх прийняття. Рішення ради нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту офіційного обнародування, якщо не встановлено інший термін введення цих рішень в дію.

 

 

РОЗДІЛ III

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 46.

Постійні комісії є органами міської ради, відповідальними перед нею та підзвітними їй.

Постійні комісії обираються міською радою з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до її ведення, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Депутат міської ради може входити до складу тільки однієї з постійних комісій.

Після обрання секретаря міської ради, міський голова доводить до відома депутатів основні цілі і завдання виконавчих органів міської ради, доручає секретареві міської ради внести пропозиції з формування постійних комісій і направити в комісії тези з ключових аспектів організації роботи, з постановки мети і перспективних завдань, формування основних напрямів діяльності і підготовки планів роботи.

Діяльність постійних комісій, їх повноваження і права визначаються Конституцією України, чинним законодавством і Положенням про постійні комісії, затвердженим радою.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою заздалегідь розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей міського господарства, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на засіданнях ради з доповідями і співдоповідями.

За дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, що відносяться до ведення ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності, а також їх посадовців. За результатами перевірки представляють рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ і організацій, а у разі потреби - на розгляд ради.

 

Стаття 47.

У міській раді діє Колегія голів постійних комісій, що є дорадчим органом міської ради, виробляє порядок денний пленарного засідання.

До складу Колегії голів постійних комісій входять: міський голова, секретар міської ради і голови постійних комісій.

Засідання Колегії голів постійних комісій скликає і веде міський голова, а у разі його відсутності або за його дорученням - секретар міської ради. Засідання Колегії голів постійних комісій проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Колегії голів постійних комісій є правочинним за наявності не менше половини від складу. Рішення Колегії голів постійних комісій носять рекомендаційний характер, приймаються більшістю голосів від присутніх і оформлюються у вигляді протоколу засідання, який підписує головуючий.

 

Стаття 48.

Рекомендації і висновки постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовцями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і про вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

 

Стаття 49.

Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Заступники голови і секретар комісії обираються на засіданні ради або на першому засіданні постійної комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.

Упродовж терміну своїх повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, скасовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

 

РОЗДІЛ IV

ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 50.

Міська рада має право обирати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю конкретно визначених радою питань, що відносяться до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії представляють звіти і пропозиції на розгляд ради.

Комісія вважається обраною, якщо за рішення про її створення проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

Персональний склад тимчасової контрольної комісії визначається, за необхідності, з урахуванням пропорційного представництва депутатських фракцій міськради.

У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії повинна міститися назва комісії та її завдання, визначені персональний склад і голова.

Тимчасові контрольні комісії мають право залучати для участі у своїй роботі фахівців, експертів.

Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться в закритому режимі.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами її роботи або в результаті припинення повноважень ради.

 

РОЗДІЛ V

ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ І ФРАКЦІЇ

 

Стаття 51.

Депутати міської ради для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень на єдиній території можуть об’єднуватися в депутатські групи. Депутатська група складається не менше як з п’яти депутатів.

 

Стаття 52.

Основними цілями створення депутатських груп можуть бути:

-         організація звітів перед виборцями та їх інформування;

-         організація особистого прийому громадян;

-         організація спільної роботи з органами самоорганізації населення;

-         вивчення громадської думки про роботу міської ради та її органів.

Депутатські групи можуть здійснювати іншу діяльність у рамках повноважень депутатів міської ради, передбачених законодавством.

 

Стаття 53.

Депутати, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, що очолює депутатську групу.

 

Стаття 54.

Порядок реєстрації депутатських груп - повідомний. Депутатська група реєструється радою по представленню особи, що очолює депутатську групу. До представлення додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про утворення депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу і партійної приналежності членів групи та депутатів, уповноважених представляти групу.

Рішення про об’єднання депутатів в групу доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 55.

Діяльність депутатської групи припиняється:

1) при вибутті окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено статтею 51 цього Регламенту;

2) при прийнятті депутатами ради, що входять до її складу, рішень про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення терміну, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу, або терміну повноважень міської ради.

 

Стаття 56.

Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

Стаття 57.

Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися в депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати, що підтримують політичну спрямованість фракцій.

Порядок реєстрації фракцій - повідомний. У заяві на ім’я міського голови вказується її найменування, список членів, прізвище, ім'я, по батькові голови фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 58.

Порядок роботи депутатських фракцій, умови вступу депутатів в депутатську фракцію, виходу або виключення з неї визначаються самою фракцією.

 

Стаття 59.

Депутатські фракції мають право виступу на сесії з будь-якого питання, що обговорюється. Промовець від фракції визначається самою фракцією, про що повідомляється секретаріат. Промовці від фракції мають переважне право виступу після виступу представників постійних комісій ради.

Депутатські фракції мають право:

-         на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради;

-         заздалегідь обговорювати кандидатури посадовців, що обираються, призначаються або затверджуються радою;

-         на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради;

-         об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в міській раді або опозиції;

-         здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

РОЗДІЛ VI

РОЗГЛЯД ДОРУЧЕНЬ ВИБОРЦІВ

 

Стаття 60.

Міська рада розглядає і затверджує план заходів з виконання доручень виборців.

 

Стаття 61.

Зміни і доповнення в план заходів з виконання доручень виборців вносяться радою за пропозицією постійних комісій, депутатів ради, виконкому міської ради.

 

Стаття 62.

Рішення про реалізацію доручень виборців враховується в планах соціально-економічного розвитку міста і при плануванні бюджету.

Виконані доручення виборців знімаються з контролю радою.

 

Стаття 63.

Міська рада та її органи інформують населення про перебіг виконання доручень виборців.

 

 

РОЗДІЛ VII

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ

 

Стаття 64.

Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадовців, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, здійснити певні дії, вжити заходів або дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття 65.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадовці, а також керівники правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані у десятиденний термін розглянути поставлене ним питання і надати йому відповідь, а у разі потреби додаткового вивчення або перевірки дати йому відповідь не пізніше чим в місячний термін. Депутатові повідомляється про необхідність продовження терміну розгляду його звернення.

 

Стаття 66.

Депутат міської ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадовці, а також керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, повинні його повідомити завчасно, але не пізніше чим за п’ять календарних днів.

 

 

РОЗДІЛ VIII

ПОСАДОВЦІ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 67.

Донецький міський голова є головним посадовцем територіальної громади міста Донецька та здійснює повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші повноваження, якщо вони не віднесені до виняткової компетенції міськради.

 

Стаття 68.

Секретар міської ради заміщує міського голову з питань роботи ради, її постійних комісій. За відсутності міського голови у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликає сесію, веде сесію і підписує рішення ради. Проводить депутатські дні, організовує та координує роботу управління з організації роботи ради.

 

Секретар ради:

-         організовує підготовку сесій ради, депутатських днів, проводить з депутатами перше читання порядку денного пленарного засідання ради, за дорученням міського голови або в його відсутність проводить засідання Колегії голів постійних комісій ради;

-        повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, основні питання, які передбачається внести на розгляд ради;

-        забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль їх виконання;

-        за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-        сприяє депутатам ради в здійсненні їх повноважень;

-        організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних із підготовкою і проведенням референдумів і виборів в органи державної влади та місцевого самоврядування;

-        вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                          М.О.Левченко

 

Назад

Версія для друку