Положення про постійні комісії Донецької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням міської ради

від 03.12.2010 № 1/10

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії міської ради VI скликання

I.​ Основні принципи організації і діяльності постійних комісій міської ради, порядок їх утворення

Стаття 1

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада (далі «рада») обирає з числа депутатів міської ради постійні комісії для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету і сприяння проведенню їх в життя на території міста.

Стаття 2

Постійні комісії міської ради утворюються на сесії новообраної міської ради на термін її повноважень.

Впродовж терміну своїх повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені, вносити необхідні зміни до персонального складу комісій. Постійні комісії відповідальні перед міською радою та їй підзвітні.

Стаття 3

Постійні комісії в процесі своєї роботи співпрацюють з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, трудовими колективами, політичними партіями, при виробленні рекомендацій вивчають і зважають на громадську думку.

Стаття 4

Постійні комісії міської ради :

            - беруть участь у підготовці питань на сесії міської ради;

            - вивчають і готують за дорученням ради або за власною ініціативою питання про стан і розвиток відповідних галузей, вносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями. Заздалегідь розглядають проекти програми соціально-економічного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету по галузях, що ними курируються, вносять по них свої зауваження та пропозиції;

            - забезпечують підготовку на розгляд ради рекомендацій з питань, що належать до компетенції ради, проводять роботу щодо виявлення резервів і додаткових джерел доходів бюджету;

            - вносять пропозиції щодо питань розвитку об’єктів міської комунальної власності;

            - здійснюють контроль за розглядом і реалізацією органами місцевого самоврядування і громадськими органами, посадовцями пропозицій та зауважень депутатів, висловлених на сесіях міської ради, засіданнях постійних комісій, за виконанням доручень виборців, даних депутатам;

            - вносять раді або міському голові пропозиції про внесення на попереднє обговорення громадян за місцем проживання, органів самоорганізації населення, трудових колективів найбільш важливих питань життя населення міста.

Стаття 5

Постійні комісії заздалегідь відповідно до профілю комісії обговорюють план заходів з виконання доручень виборців і готують по ньому свої зауваження, перевіряють їх виконання, заслуховують повідомлення керівників підприємств, установ і організацій з цього питання і вносять на розгляд ради відповідні пропозиції.

Стаття 6

Постійні комісії сприяють раді в розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, розглядають і дають відповіді заявникам з питань, що входять в компетенцію комісії.

Стаття 7

До складу постійних комісій не може бути обраний секретар міської ради.

Депутат міської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії.

Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії, який скликає і веде засідання комісії, представляє комісію у стосунках з іншими органами, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами і громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Голова постійної комісії обирається радою по представленню міського голови.

Голова постійної комісії :

-          організовує і направляє роботу комісії, представляє її в раді, в стосунках з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями;

-         інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи, вжиті щодо реалізації її рекомендацій;

-         виступає від імені комісії в засобах масової інформації.

 

Стаття 8

Заступник голови постійної комісії надає допомогу голові в організації роботи комісії, а у разі відсутності голови виконує його функції.

Стаття 9

Секретар постійної комісії :

-         повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідання і інші заходи комісії;

-         веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;

-         стежить за своєчасним направленням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

Стаття 10

Основною організаційною формою роботи постійної комісії є її засідання.

Засідання постійних комісій скликаються її головою в міру необхідності, але не рідше одного разу в два місяці.

Про день, час, місце проведення і порядок денний засідання члени постійної комісії, а також запрошені на нього особи сповіщаються головою або за його дорученням секретарем комісії не пізніше, ніж за 3 дні до призначеного терміну, а у виняткових випадках - за один день до засідання.

Стаття 11

Засідання постійної комісії є правочинним за наявності не менше половини загального складу комісії.

У разі неможливості прибути на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову або секретаря постійної комісії.

Стаття 12

Усі питання в постійній комісії вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії.

При проведенні спільних засідань декількох постійних комісій висновки та рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

Стаття 13

Питання, що належать до відання декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради готуватися та розглядатися комісіями спільно (за узгодженням між головами).

Постійні комісії міської ради можуть також проводити спільні засідання з комісіями районних в місті та інших рад.

Стаття 14

Рекомендації та висновки постійної комісії підписуються головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови або її секретарем. Рекомендації, прийняті комісіями спільно і спільно підготовлені висновки, підписуються головами відповідних комісій.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами цих комісій.

Після закінчення терміну скликання оригінальні екземпляри протоколів комісії оформлюються у встановленому порядку і здаються в архів міськради.

Стаття 15

У разі розбіжності позицій постійних комісій з одного і того ж питання, ними приймаються заходи щодо подолання розбіжностей. Якщо комісії не прийшли до згоди, вони доводять свої пропозиції до відома пленарного засідання ради.

Стаття 16

Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, фахівців та вчених.

Можуть створюватися спільні підготовчі комісії і робочі групи, а також погоджувальні комісії.

Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

Стаття 17

Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність гласно. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

Постійні комісії можуть проводити закриті засідання.

Стаття 18

Організаційне, технічне, правове та інше забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється відділами та управліннями міської ради.

II.​ Права та обов’язки постійних комісій міської ради

Стаття 19

Постійні комісії при розгляді питань, що належать до їх відання, користуються рівними правами і несуть рівні обов'язки.

Стаття 20

Постійні комісії мають право вносити на розгляд ради питання, що належать до їх відання, можуть виступати з доповідями та співдоповідями на сесіях ради.

З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, комісії можуть виступати із спільними доповідями та співдоповідями, або окремо представляти свої зауваження та пропозиції.

Стаття 21

Постійні комісії мають право вносити в раду пропозиції про передачу проектів рішень ради з найбільш важливих питань на обговорення населення міста.

Стаття 22

Постійні комісії за дорученням ради, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадовців, представляють за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а у разі потреби - на розгляд ради або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

Стаття 23

Постійні комісії з питань, що відносяться до їх відання, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.

Стаття 24

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовцями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи мають бути повідомлені комісії у встановлений ними термін.

Стаття 25

Постійні комісії мають право залучати до своєї роботи депутатів ради, що не входять до складу цих комісій, представників державних і громадських організацій, органів місцевого самоврядування, фахівців та вчених.

Стаття 26

Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рекомендацій, виконувати доручення комісії. Член постійної комісії користується вирішальним голосом з усіх питань, що розглядаються постійною комісією, і бере участь у їх підготовці та обговоренні, вносить пропозиції про проведення перевірки виконання рішень міської ради і рекомендацій постійних комісій.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі при обговоренні цього питання на пленарному засіданні ради.

Членові постійної комісії надаються необхідні документи та інші матеріали з питань, що вносяться на обговорення комісії.

Член постійної комісії за дорученням комісії та за своєю ініціативою може вивчати з виїздом на місце питання, що належать до відання комісії, надавати свої висновки та пропозиції в комісію.

III.​ Основні напрями діяльності постійних комісій міської ради

Стаття 27. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, регламенту та кадрів

Розглядає питання та дає висновки про діяльність районних у місті рад, Моспинської міської, Ларинської селищної рад, органів самоорганізації населення та виконання ними делегованих міською радою повноважень.

Готує за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради рекомендації з питань, пов’язаних із діяльністю місцевих рад, роботою депутатів в радах і виконанням ними рішень міської ради та її органів.

Вносить пропозиції раді, іншим органам місцевого самоврядування з делегування повноважень районним в місті радам і розширенню повноважень органів самоорганізації населення.

Бере участь у розгляді та дає висновки по проектах програм міської ради та рішень її виконавчого комітету, що належать до компетенції комісії.

Заслуховує інформацію керівників відділів і управлінь міської ради, підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста з питань, що належать до компетенції комісії, вносить рекомендації і контролює їх виконання.

Готує питання, пов’язані з гарантіями депутатської діяльності, а також розглядає протоколи виборчої комісії про відгук депутатів міської ради і готує матеріали з цього питання на пленарні засідання ради.

Розглядає питання, пов’язані з проведенням місцевих референдумів на території міста, дорадчих опитувань населення.

Здійснює контроль за дотриманням депутатами Регламенту Донецької міської ради, вносить пропозиції щодо його удосконалення.

Розглядає пропозиції щодо кадрової політики міської ради, структури та штату виконавчих органів ради.

Заслуховує інформацію начальників відділів і управлінь про організацію роботи їх підрозділів відповідно до посадових інструкцій, аналіз якості посадових інструкцій, вносить відповідні пропозиції міському голові.

Розглядає питання про клопотання перед вищими органами про нагородження відзнаками громадян міста.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 28. Постійна комісія з питань захисту прав і свобод громадян, інтересів територіальної громади

Бере участь в розробці та здійсненні комплексних програм, заходів, що плануються міською та районними в місті радами із забезпечення законності, охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю та захисту прав громадян на території міста.

Бере участь у розгляді та дає висновки по проектах програм міської ради та рішень її виконавчого комітету, що належать до компетенції комісії.

Заслуховує інформацію керівників відділів і управлінь міської ради, підприємств, установ і організацій комунальної власності міста з питань, що належать до компетенції комісії, вносить рекомендації і контролює їх виконання.

Сприяє проведенню загальних зборів громадян за місцем проживання.

Щорічно проводить узагальнювання правозастосовної і судової практики, дає відповідні рекомендації та направляє до міської ради пропозиції щодо вдосконалення судової роботи в міській раді, комунальних підприємствах.

Організовує проведення громадських слухань, конференцій, нарад, «круглих столів» і семінарів з найбільш проблемних питань дотримання інтересів територіальної громади.

Сприяє забезпеченню гласності в роботі міської ради через засоби масової інформації та управління у зв’язках з громадськістю.

Розглядає звернення громадян, трудових колективів і суб’єктів підприємницької діяльності з питань порушення законності та прав громадян на території міста, а також направляє запити у відповідні інстанції і контролює виконання рекомендацій комісії.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 29. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету і мобілізації власних джерел

Заздалегідь розглядає проект міського бюджету, пропозиції щодо внесення в нього доповнень і змін, а також звіти про виконання міського бюджету, спільно з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

Вивчає питання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, готує по них висновки та рекомендації.

Здійснює контроль за виконанням міського бюджету, порядком використання цільових фондів.

Розглядає окремі проблемні питання виконання бюджету міста, у тому числі в розрізі міського бюджету і бюджетів районних у місті рад, а також окремих платежів, галузей та підприємств.

Проводить роботу з виявлення резервів і джерел додаткових доходів бюджету міста.

Розглядає проекти рішень міськради про затвердження рішень виконавчого комітету міськради, розпорядження міського голови про перерозподіл бюджетних коштів в міжсесійний період.

Організовує проведення аудиту власних джерел надходжень і по підсумках затверджує план мобілізації коштів до бюджету на рік.

Розглядає і дає висновки з питань надання пільг по податках, зборах та інших платежах, що поступають до міського бюджету і бюджетів районних в місті рад з урахуванням делегованих їм повноважень.

Щомісячно заслуховує звіти однієї з районних податкових інспекцій і міських служб у цьому напрямку.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 30. Постійна комісія з питань економіки та інвестицій

Заздалегідь розглядає проекти планів і програм соціально-економічного розвитку міста, а також звіти про їх виконання, спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.

Бере участь в розробці стратегічних напрямів формування і розвитку економічної і інвестиційної політики міста, вносить пропозиції у рамках своєї компетенції.

Здійснює контроль за виконанням планів і програм соціально-економічного розвитку міста.

Організовує проведення експертизи місцевих економічних програм.

Розглядає питання регуляторної політики. Готує експертні висновки про регуляторний вплив по проектах рішень міськради.

Проводить роботу щодо формування концепції аудиту для виявлення найбільш очікуваних напрямів вкладення інвестицій в м. Донецьку.

Розглядає питання впровадження на території м. Донецька інвестиційних проектів і перебігу їх реалізації.

Сприяє створенню активної системи співпраці з існуючими інвестиційними фондами для надання підтримки за схемою приватно-державного партнерства, ініціює проведення конференцій і круглих столів з питань залучення інвестицій.

Проводить аналіз щодо виявлення проблем законодавчої бази і бере участь у пошуку шляхів їх рішення за допомогою прояву законодавчих ініціатив, які сприятимуть інвестиційному клімату для функціонування як внутрішнього, так і зовнішнього суб’єкта інвестування.

Розглядає питання, пов’язані з виставковою діяльністю в місті.

Вносить пропозиції раді, іншим органам самоврядування щодо зміцнення і розвитку дружніх зв’язків з містами-партнерами інших країн і встановлення нових зовнішніх зв’язків, сприяння питанням розвитку міжнародної співпраці і туризму.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 31. Постійна комісія з питань міського господарства і комунальної власності

Заздалегідь розглядає і бере участь у підготовці комплексних програм розвитку житлового господарства, об’єктів благоустрою та комунального обслуговування, дорожнього господарства, транспортної інфраструктури і зв’язку.

Здійснює контроль за виконанням програми реформування житлово-комунального господарства, Правил благоустрою.

Вивчає стан житлово-комунальної сфери, контролює забезпечення умов для утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлового фонду, благоустрою та дорожнього господарства.

Вносить пропозиції щодо створення концептуально нових підходів до надання житлово-комунальних послуг, створення конкурентного середовища на цьому ринку.

Заздалегідь розглядає питання щодо рішення транспортної проблеми та збільшення пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі, будівництва, реконструкції, проведення капітального і середнього ремонту доріг, приведення їх в належний технічний стан, питання освітлення, водо- і теплопостачання.

Розглядає пропозиції відділів і управлінь міськради щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Вносить раді пропозиції з питань розвитку та приватизації об’єктів комунальної власності міста, підвищення рентабельності комунальних підприємств.

Заздалегідь розглядає питання передачі об’єктів комунальної власності міста в інші форми власності.

У встановленому законом порядку вносить пропозиції щодо припинення діяльності підприємств, організацій та установ, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста.

Бере участь у розгляді інших питань, пов’язаних з розвитком міського господарства та діяльністю підприємств комунальної власності територіальної громади міста.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 32. Постійна комісія з питань енергозбереження та енергоефективності міського господарства

Заздалегідь розглядає та бере участь у розробці програм і заходів, що стосуються енергозбереження та енергоефективності міського господарства.

Здійснює контроль за використанням фінансових коштів, спрямованих на реалізацію заходів з енергозбереження та дотриманням термінів їх використання.

Бере участь у розгляді і дає висновки по проектах програм міської ради та рішень її виконавчого комітету, що належать до компетенції комісії.

Заслуховує інформацію керівників відділів і управлінь міської ради, підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста з питань, що належать до компетенції комісії, вносить рекомендації і контролює їх виконання.

Бере участь в розробці програми з популяризації енергозбереження в місті.

Проводить аналіз щодо виявлення проблем законодавчої бази і бере участь в пошуку шляхів їх рішення за допомогою прояву законодавчих ініціатив, які сприятимуть вирішенню проблеми забезпечення економіки енергетичними ресурсами.

Розглядає інші питання, що відносяться до компетенції постійної комісії, приймає по них рішення, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 33. Постійна комісія з питань містобудування, планування і розвитку територій

Розглядає питання, що стосуються заходів з реалізації Генерального плану м. Донецька, вносить пропозиції щодо його вдосконалення.

Бере участь в розробці генеральних схем розвитку міської інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури.

Бере участь у формуванні та розгляді містобудівних програм, науково-технічних програм, спрямованих на рішення проблем загальноміського значення у галузі містобудування і архітектури.

Вносить пропозиції щодо розробки Порядку визначення і відшкодування Донецькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок тимчасового невикористання земельних ділянок і використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.

Розглядає питання, що стосуються регулювання земельних стосунків, бере участь в обговоренні питань вилучення і надання земельних ділянок.

Виробляє пропозиції щодо продажу з торгів земельних ділянок і незавершених будівництвом об’єктів.

Проводить аналіз прийнятих виконавчим комітетом міської ради рішень з питань отримання суб’єктами будівництва дозвільної документації.

Здійснює контроль за організацією землеустрою, використанням і охороною земель комунальної власності, дотриманням земельного законодавства на території міста.

Розглядає і вносить пропозиції щодо організації рекламної діяльності в місті.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 34. Постійна комісія з питань сприяння малому та середньому бізнесу

Сприяє створенню нових підприємств малого і середнього бізнесу. Надає допомогу в захисті інтересів представників малого і середнього бізнесу.

Сприяє створенню рівних можливостей для усіх учасників підприємницької діяльності. Організовує проведення моніторингу поточних проблем малого і середнього бізнесу.

Розглядає питання, пов’язані з організацією торгівлі, громадського харчування, діяльністю споживчого ринку, агропромислового комплексу.

Вивчає, аналізує і вносить пропозиції щодо підвищення якості побутових послуг, що надаються населенню міста, оптимізації мережі підприємств побутового обслуговування, зміцненню конкуренції між підприємствами усіх форм власності.

Вносить пропозиції щодо оптимізації роботи ринків, реалізації промислових і продовольчих товарів, організації ярмарків на території міста; щодо зміцнення виробничих зв’язків між підприємствами агропромислового комплексу міста та промисловими підприємствами, підприємствами торгівлі, громадського харчування.

Сприяє організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малого бізнесу, створенню нових робочих місць.

Вносить законодавчі ініціативи з питань нормативного правового регулювання та створення сприятливого клімату для підтримки і розвитку підприємницької діяльності на території міста.

Розглядає звернення підприємців, контролює виконання рішень сесії міськради з цього питання.

Бере участь в розгляді інших питань, пов’язаних з розвитком малого і середнього бізнесу на території міста, торгівлі, громадського харчування і роботи агропромислового комплексу.

Розглядає інші питання, що відносяться до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 35. Постійна комісія з питань екології і захисту довкілля

Заздалегідь розглядає та бере участь у підготовці міських екологічних програм, розділів «Охорона природного довкілля» і «Поводження з відходами як вторинною сировиною» Програми економічного та соціального розвитку міста, здійснює контроль за їх виконанням.

Розглядає питання щодо зниження рівня забруднення повітря, водних ресурсів, промислового використання супутнього шахтного метану, очищення донних відкладень і благоустрою міських основних водойм, роздільного збору, транспортування і утилізації побутових відходів, озеленення санітарно-захисних зон, рекультивації породних відвалів, створення системи міської зливової каналізації, ліквідації стихійних звалищ побутових, будівельних і промислових відходів.

Розглядає питання узгодження розміщення на території міста нових об’єктів, сфера екологічної дії яких згідно з діючими нормативами включає територію міста.

Сприяє здійсненню моніторингу особливо напружених екологічних зон міста і готує пропозиції щодо оздоровлення природного довкілля, запобігання надзвичайних ситуацій.

Сприяє залученню інвестицій для реалізації проектів, що мають екологічну спрямованість, інноваційних проектів у сфері охорони природного довкілля і раціонального природокористування.

Готує пропозиції щодо фінансування програм та інших заходів з охорони природного довкілля, здійснює контроль за витрачанням цих засобів.

Сприяє організації робіт щодо ліквідації екологічних наслідків стихійних лих і техногенних катастроф, залученню до цих робіт підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також членів територіальної громади в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює контроль за реалізацією поточних і перспективних планів роботи підприємств, установ і організацій комунальної власності з питань охорони природного довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 36. Постійна комісія з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення

Заздалегідь розглядає та бере участь у розробці програм і заходів, що стосуються охорони здоров’я і соціального захисту населення.

Розробляє рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення системи та умов фінансування охорони здоров’я.

Виробляє пропозиції щодо вдосконалення структури управління охороною здоров’я міста, розвитку місцевих лікувальних закладів з урахуванням природно-кліматичних умов.

Вносить пропозиції щодо цільового, раціонального і ефективного використання прилеглих територій закладів охорони здоров'я.

Вивчає діяльність підзвітних раді, її виконавчому комітету органів, установ, організацій, їх філій і відділень у сфері охорони здоров’я, представляє міській раді, її виконавчому комітету, керівникам зазначених органів рекомендації щодо їх ефективного використання та удосконалення структур управління.

Виробляє критерії оцінки, систему контролю ефективності діяльності органів і посадовців, що займаються питаннями соціального захисту і охорони здоров’я.

Розробляє пропозиції щодо ефективного функціонування фармацевтичної галузі.

Аналізує стан соціальної захищеності населення, сприяє розвитку мережі установ соціального забезпечення, зміцненню їх матеріально-технічної бази.

Бере участь у встановленні за рахунок коштів бюджету додаткових гарантій соціального захисту населення.

Контролює організацію обліку незаможних громадян і громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Вносить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я та соціальної політики.

Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, багатодітних сімей та престарілих громадян.

Розробляє пропозиції щодо створення концепції забезпечення ефективного механізму регулювання соціально-трудових стосунків.

Готує пропозиції щодо раціонального використання трудових ресурсів, а також щодо розвитку системи працевлаштування.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 37. Постійна комісія з питань освіти, науки, у справах культури та релігії

Заздалегідь розглядає проекти планів і програм міської ради, її виконавчого комітету з питань розвитку освіти, науки і культури.

Аналізує і контролює стан освіти в місті, вносить рекомендації щодо подальшого поліпшення її якості, розвитку гуманізації та демократизації учбово-виховного процесу в установах освіти.

Сприяє удосконаленню системи освіти міста, створенню необхідних умов для забезпечення рівного доступу громадян міста до здобуття якісної освіти, оновлення її змісту, підготовці учнів до життя в умовах інформаційного суспільства.

Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази установ освіти, вирішенню питань оздоровлення і матеріального заохочення учасників учбово-виховного процесу, ініціює виділення коштів на вирішення соціальних питань працівників галузі освіти.

Сприяє створенню спеціалізованих шкіл з підготовкою учнів за професіями, необхідними міському господарству та територіальній громаді.

Сприяє міжнародним контактам і міжнародній співпраці в галузі науки та технологій.

Сприяє розвитку мережі установ культури, вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ в естетичному вихованні молоді, створення умов для організації дозвілля і забезпечення членів територіальної громади послугами організацій культури, сприяє справі збереження і розвитку національних і місцевих традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності.

Вивчає питання забезпечення доступності і безкоштовності середньої освіти на території міста, можливості навчання державною та рідною мовою.

Заздалегідь вивчає та вносить пропозиції щодо посилення взаємодії ради з вищими учбовими закладами з метою поліпшення підготовки кадрів, збереження інтелектуального потенціалу міста.

Здійснює взаємодію з релігійними організаціями на території міста. Вживає заходи щодо дотримання конституційних норм в питаннях реалізації права членів територіальної громади на свободу віросповідання.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 38. Постійна комісія з питань сім'ї, молоді та спорту

Вивчає питання стану і розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Формує стратегію молодіжної політики, яка включає програми, спрямовані на підготовку молоді до участі у суспільно-політичному житті країни, державній діяльності та управлінні, створення умов для висунення здатних і компетентних молодих людей в органи державної влади на усіх рівнях.

Аналізує проблеми та сприяє здійсненню заходів щодо соціального захисту молоді, її працевлаштування, забезпечення житлом молодих сімей.

Здійснює заходи, спрямовані на організацію дозвілля, забезпечення інтересів неповнолітніх і молоді у сфері освіти і праці.

Заздалегідь вивчає та виробляє пропозиції при підготовці та розгляді радою питань, що стосуються вдосконалення форм і методів роботи з молоддю.

Курирує роботу з охорони прав дитинства, опіки та опікування над неповнолітніми, з профорієнтації молоді.

Аналізує стан розвитку фізичної культури і спорту та їх впливу на стан здоров’я населення. На підставі отриманих даних виробляє рекомендації щодо розвитку масової фізичної культури з урахуванням демографічних, географічних, соціальних чинників життєдіяльності територіальної громади міста.

Вивчає питання зміцнення матеріально-технічної бази установ фізичної культури і спорту.

Співпрацює з молодіжними громадськими організаціями, сприяє здійсненню проектів, спрямованих на рішення соціальних проблем, боротьбу з негативними явищами в молодіжному середовищі, із залученням представників бізнесу та благодійних організацій.

Розглядає питання, пов’язані з підготовкою міста до проведення міжнародних змагань з різних видів спорту.

Розглядає інші питання, що належать до компетенції постійної комісії, готує по них висновки, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Назад

Версія для друку