Регламент виконкому міської ради

Рішення виконкому міської ради від 18.09.02 № 444

РЕГЛАМЕНТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. У своїй діяльності виконавчий комітет міської ради (далі виконком) керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими і нормативними актами.

2. Кількісний склад виконкому визначається міською радою. Персональний склад виконкому затверджується міською радою за пропозицією міського голови. Виконком утворюється у складі міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому, а також фахівців, що представляють різні галузі міського господарства. До складу виконкому входить також за посадою секретар міської ради.

3. Виконком може розглядати та вирішувати питання, віднесені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами до відання виконавчих органів ради. Виконком в межах своєї компетенції приймає рішення, які є обов'язковими для виконання усіма розташованими на території міста підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовцями і громадянами.

4. Після закінчення терміну повноважень ради виконком зберігає свої повноваження до формування нового складу виконкому.

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ

5. Виконком міської ради організовує свою роботу за планом роботи: перспективним - на рік, поточним - на квартал, затвердженим рішенням виконкому. Планом передбачається не менше одного засідання виконкому на місяць. Засідання виконкому проводяться, як правило, в третю середу кожного місяця і є правочинними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу членів виконкому.

6. Проект плану роботи виконкому готується і затверджується в наступному порядку.

6.1. Відділи, управління та інші органи міської ради вносять пропозиції заступникам міського голови або керуючому справами не пізніше ніж за два місяці до початку кварталу з питань, які вони вважають за доцільне включити до плану роботи виконкому.

6.2. Пропозиції про включення питань в план роботи виконкому, розглянуті протягом тижня заступниками міського голови і керуючим справами, передаються в організаційний відділ ради для складання проекту рішення виконкому з цього питання.

6.3. Проект рішення виконкому про план роботи, складений організаційним відділом, візується заступниками міського голови і керуючим справами і вноситься на розгляд чергового засідання виконкому міськради. Як правило, він затверджується в останній місяць поточного кварталу.

7. Контроль за виконанням плану роботи виконкому здійснюється оргвідділом і керуючим справами.

8. Проект порядку денного засідання виконкому міської ради складається протокольною частиною під безпосереднім керівництвом керуючого справами за 15 днів до засідання виконкому і після його узгодження міським головою розсилається безпосереднім виконавцям, членам виконкому міської ради, відділам, управлінням.

Питання на розгляд виконкому міськради вносяться відповідно до плану роботи виконкому.

У виняткових випадках з дозволу міського голови на розгляд виконкому можуть вноситися питання, не передбачені планом, не пізніше ніж за 5 днів до засідання за наявності підготовленого і погодженого проекту рішення.

9. Підготовка питань на засідання виконкому (довідок, інформації, проектів рішень і т. д.) здійснюється членами виконкому, керівниками відділів, управлінь, інших органів ради, комісіями під керівництвом заступників міського голови і керуючого справами, за потреби з виїздом на місце. До підготовки питань притягуються працівники ради, фахівці.

Основні питання на засіданні виконкому розглядаються також на засіданні профільної постійної депутатської комісії (за необхідності з виїздом на місце).

10. Відділи, управління та інші органи ради, організації, що представляють проекти рішень виконкому, зобов'язані погоджувати їх з усіма зацікавленими організаціями, яким адресовані положення проекту. Для цього до проекту рішення додається "Лист узгодження", в якому міститься посада, прізвище, ініціали особи, з якою проект погоджено, її підпис. Проекти рішень, в яких містяться доручення райрадам, мають бути завізовані головами цих рад. Проекти рішень, в яких містяться доручення підприємствам, організаціям і установам, пов'язані з матеріальними та іншими витратами, мають бути завізовані їх керівниками.

Усі питання планування капіталовкладень, фінансування з бюджету, про зміни в плані розвитку підприємств міського підпорядкування та у бюджеті обов'язково узгоджуються з головним економічним управлінням і фінуправлінням ради.

За наявності розбіжностей одночасно з проектом рішення надаються письмові висновки підрозділів ради та інших організацій, а також наявні доповнення або зміни до його тексту.

До внесення проекту рішення на обговорення виконкому розбіжності мають бути в обов'язковому порядку розглянуті у заступників міського голови або керуючого справами виконкому, відповідно до розподілу між ними обов'язків, за участю осіб, що мають заперечення.

11. Представлені проекти рішень мають бути стислими, не перевищувати 2-3 сторінки, що містять конкретні заходи, терміни, відповідальних виконавців, та ретельно відредагованими.

До проекту рішення додаються: коротка довідка по суті питання, відомості про того, хто докладатиме і виступатиме із співдоповіддю, список запрошених на засідання виконкому, перелік організацій, яким необхідно вислати рішення після його прийняття.

12. Підготовлені проекти рішень, додатки до них, інформації, довідки передаються керівниками відділів, управлінь, інших підрозділів ради, що готує питання, на розгляд заступника міського голови, керуючого справами не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

13. Впродовж п'яти днів ці матеріали мають бути остаточно відредаговані, погоджені із зацікавленими організаціями, завізовані в юридичному відділі ради. У разі невідповідності проекту рішення чинному законодавству завідувач юридичним відділом дає висновок, який додається до проекту. За п'ять днів до засідання проекти рішень передаються керуючому справами, а потім, розмножені за кількістю членів виконкому, представляються в протокольну частину.

14. Проекти рішень, не представлені в строк, можуть бути включені до порядку денного засідання виконкому, як виняток, тільки з дозволу міського голови.

15. Матеріали до засідання виконкому міської ради протокольною частиною надаються членам виконкому не пізніше ніж за три дні до засідання виконкому.

16. Запрошення на засідання виконкому міської ради доповідачів і співдоповідачів, а також осіб відповідно до списку, доданого до проекту рішення, забезпечують відділи та інші підрозділи ради, управління, відповідальні за підготовку питань. Протокольна частина забезпечує ознайомлення з проектами рішень запрошених осіб до засідання.

17. З основних питань докладають на засіданні, як правило, керівники відділів, управлінь та інших підрозділів ради, керівники підприємств, організацій та установ. Із співдоповідями можуть виступати голови постійних депутатських комісій міської ради. З інших питань порядку денного докладають заступники міського голови і керуючий справами.

На засіданні виконкому встановлюється наступний регламент: для доповіді з основного питання - до 10 хвилин, співдоповідь, виступи, довідки - до 5 хвилин, на розгляд усього питання - не більше 1,5 години.

18. Рішення, прийняті виконкомом з поправками, доопрацьовуються особами, яким дані доручення, редагуються заступниками міського голови, керуючим справами і представляються на підпис у добовий термін, а у виняткових випадках - в строк, встановлений виконкомом для доопрацювання.

19. Рішення виконкому підписує міський голова, а додатки до рішення - керуючий справами. Підписані рішення виконкому міської ради протокольна частина впродовж трьох днів розмножує і розсилає згідно з переліком виконавцям. Протокол засідання підписується міським головою і керуючим справами не пізніше ніж через 7 днів після засідання.

20. Копія протоколу засідання виконкому направляється обласній державній адміністрації не пізніше ніж в 7-денний термін після засідання.

21. Розпорядження міського голови підписуються міським головою, а в період його відсутності - першим заступником міського голови, виконуючим його обов'язки.

22. Вимоги до підготовки та оформлення розпоряджень міського голови такі самі, що і при підготовці проектів рішень міськвиконкому, за винятком п. 9 абзац 2.

23. Підписані розпорядження міського голови передаються в протокольну частину для розмноження і розсилки адресатам.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ВІДДІЛИ, УПРАВЛІННЯ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

24. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради створюються радою для здійснення керівництва галузями міського господарства і соціально-культурним розвитком. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради підпорядковуються у своїй діяльності виконкому міської ради, міському голові. Структура, загальна чисельність апарату управління і витрати на його утримання затверджуються на сесії міської ради.

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

25. Контроль за виконанням рішень і розпоряджень вищих державних органів, рішень обласної ради, облдержадміністрації здійснює міський голова, заступники міського голови і керуючий справами відповідно до розподілу обов'язків, а також керівники відділів і управлінь міської ради.

26. Контроль за оформленням рішень здійснює канцелярія. Якщо на виконання рішення вищого органу прийнято рішення міськвиконкому, його контроль здійснює оргвідділ або інший орган, зазначений в рішенні. Контролем інших документів займаються відділи та управління і після закінчення терміну виконання представляють інформацію вищому органу, копію - в канцелярію.

27. Контроль за виконанням рішень виконкому міськради здійснюють заступники міського голови, керуючого справами (по напрямках) або особи, на яких покладено контроль одним з пунктів прийнятого рішення.

28. Працівники, що контролюють виконання рішення, використовують різні організаційні форми і методи здійснення контролю: перевірка, виїзд на місце, проведення нарад з виконавцями, депутатські дні, засідання комісій, запит інформації та ін.

29. Безпосереднє технічне забезпечення контролю за виконанням рішень здійснює оргвідділ в наступному порядку:

29.1. Рішення не пізніше ніж у 10-денний термін після засідання виконкому ставляться на контроль.

29.2. На кожне взяте на контроль рішення заводиться контрольна папка і дані вводяться в комп'ютер.

29.3. Щокварталу готуються інформації про перебіг виконання рішень виконкому міському голові.

30. Об'єм інформації про перебіг виконання рішень, що представляється у вищі органи, як правило, не повинен перевищувати 3 сторінок.

31. Зняття з контролю доручень керівництва і рішень виконавчого комітету здійснюється після виконання усіх пунктів, в яких зазначалися терміни виконання і виконавці. Розпорядження знімаються з контролю розпорядженням міського голови. Рішення - рішенням виконкому.

32. Якщо рішення і розпорядження виконують декілька виконавців, то підсумкову інформацію про стан виконання рішення і розпорядження готує особа, яка при покладанні контролю в рішенні і розпорядженні зазначається першою.

33. Виконком відміняє в необхідних випадках прийняті ним рішення, а також акти підлеглих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, координує діяльність підприємств, установ і організацій, що відносяться до комунальної власності.

34. Виконавчий комітет міськради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконкому. Рішення виконавчого комітету набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо в самому рішенні не обумовлено термін набуття ними чинності.

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ СЛУЖБОВИМИ ЛИСТАМИ

35. Службові листи, що надходять у міську раду, приймаються канцелярією і реєструються відповідно до Інструкції з діловодства. Відповідальним працівникам забороняється приймати кореспонденцію без реєстрації в канцелярії. Канцелярія передає в день надходження усі службові документи міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами, відділам, управлінням для доповіді керівництву. Резолюції на документах повинні коротко і точно визначати характер доручень, терміни виконання і відповідальних виконавців.

36. Документи вищих органів, якщо їх зміст вимагає проведення певної роботи або надання матеріалів, беруться канцелярією на контроль. На такі документи ставляться штампи "Контроль", "Підлягає поверненню".

37. Виконавець, підготувавши документ, робить позначку на документі або складає довідку про виконання, докладає міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами. Документ і довідка повертаються в канцелярію. Канцелярія здійснює технічний контроль. Зняття з контролю документів здійснюється канцелярією за вказівкою керівництва.

38. Кожен документ повинен мати позначку про безпосереднього виконавця, узгодження з керівником підрозділу. Прізвище виконавця і номер його службового телефону зазначається в нижньому лівому кутку лицевої сторони останнього аркуша документу. Нижче прізвища і номера телефону виконавця зазначається індекс друкарки (перші букви її імені та прізвища), кількість надрукованих екземплярів і дата підготовки документу. На документі, який направляється вищим органам, цей реквізит проставляється в нижньому лівому кутку зворотної сторони останнього аркуша документу.

39. Вихідна кореспонденція обробляється і відправляється централізовано в день її отримання від структурних підрозділів. Відправлення або передача працівниками відділів і управлінь документів без їх реєстрації в канцелярії не припускається.

40. Телефонограми, що направляються в райвиконкоми, на підприємства і в організації від імені міськвиконкому, узгоджуються з відповідними заступниками і підписуються міським головою, а в його відсутність - першим заступником міського голови і за їх дорученням заступниками міського голови. Копії телефонограм після передачі в обов'язковому порядку представляються в канцелярію для обліку.

Керуючий справами А. П. Денисенко

Назад

Версія для друку