Регламент головного управління Донецької міської ради «Центр надання адміністративних послуг»

Затверджено

рішення міської ради

від 29.11.2013 № 38/5

 

РЕГЛАМЕНТ

головного управління Донецької міської ради «Центр надання адміністративних послуг»

1. Загальна частина

1.1. Регламент головного управління Донецької міської ради «Центр надання адміністративних послуг» (далі – Регламент) визначає порядок організації та взаємодії даного управління при наданні адміністративних послуг.

1.2. Надання адміністративних послуг через головне управління Донецької міської ради «Центр надання адміністративних послуг» (далі – Центр)здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними нормативно – правовими актами, актами Донецької міської ради та її виконавчого комітету, Положенням про головне управління Донецької міської ради «Центр надання адміністративних послуг» та цим Регламентом.

1.4. Орган, що утворив Центр, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

1.5. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівника Центру.

2. Вимоги до приміщення Центру

2.1. Центр розміщено у центральній частині міста Донецька, у місці з розвинутою транспортною інфраструктурою, що зручно для суб’єктів звернення.

2.2. На фасаді будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням та графіком роботи.

2.3. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, які надаються через Центр. Прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід. Центр надання адміністративних послуг не менше двох днів на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Розпорядженням міського голови затверджується графік роботи Центру та час прийому суб’єктів звернень, про що інформується громадськість.

2.4. У Центр забезпечено доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.5. На прилеглій території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

3. Приміщення Центру поділено на відкриту та закриту частини

3.1. Відкриту частину розміщено на першому та другому поверхах будівлі де здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає:

  • Сектори прийому, які розміщені при вході до приміщення першого та другого поверхів Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

  • Сектори інформування, які облаштовані столами, стільцями, інформаційними стендами, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

  • Сектори очікування, які розміщено у просторому приміщенні, площа якого забезпечує зручне перебування суб’єктів звернення. Сектори очікування обладнано автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

  • Сектори обслуговування, які утворені за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця. Площа секторів обслуговування має достатньо простору, для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи Центру.

3.2. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

4. Прийняття документів у Центрі

4.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно уповноваженими посадовими особами Центру.

4.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, з пред’явленням документа, що посвідчує особу або через уповноваженого представника, та в інший передбачений законом спосіб.

4.3. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

4.4. Уповноважена посадова особа Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення у заповненні бланка заяви.

4.5. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

4.6. Суб’єкт звернення несе персональну відповідальність за надання недостовірної інформації та документів відповідно до законодавства України.

4.7. Уповноважена посадова особа Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік поданих документів, у двох примірниках.

4.8. Суб’єктові звернення, за його згодою надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом із проставленням печатки (штампа) відповідної уповноваженої посадової особи Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів разом із вхідним пакетом документів передається суб’єкту надання адміністративної послуги.

4.9. Уповноважена посадова особа Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язана з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також строки передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів, про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

4.10. Уповноважена посадова особа Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

4.11. Після реєстрації вхідного пакета документів уповноважена посадова особа Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

4.12. Інформацію про вчинені дії уповноважена посадова особа Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залученого суб’єкта надання адміністративної послуги.

5. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

5.1. Після вчинення дій, передбачених пунктом 4 цього Регламенту, уповноважена посадова особа Центру зобов’язана невідкладно але не пізніше наступного робочого дня, вжити заходів щодо передачі справи у паперовій формі суб’єкту надання адміністративної послуги, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано (передано) з проставленням печатки (штампа).

5.2. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється уповноваженими посадовими особами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

5.3. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) уповноваженої посадової особи Центру про хід розгляду справи.

5.4. У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) уповноважена посадова особа Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

6. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

6.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги у найкоротший термін, але не пізніше визначеного строку формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається у листі про проходження справи.

6.2. Уповноважена посадова особа Центру невідкладно у день надходження вихідного пакету документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакету документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

6.3. Вихідний пакет документів передається суб’єкту звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакету документів суб’єктом звернення зберігається у матеріалах справи.

6.4. У разі не явки суб’єкта звернення або його уповноваженого представника вихідний пакет документів зберігається у Центрі протягом визначеного законодавством строку, а потім передається для архівного зберігання.

6.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, уповноважена посадова особа Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єкту звернення.

6.6. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

6.7. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень посадові особи Центру відповідно до законодавства України.

 

Секретар міської ради С. В. Богачов

 

Назад

Версия для печати

Скачать:

Решение