Отчет эмитента за 2013 год

Титульний аркуш

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

                                                       Донецький мiський голова                                                Лук'янченко О.О.
                                                                   (посада)                          (підпис)                (прізвище та ініціали керівника)
                                                                                                               МП                            _______________
                                                                                                                                                       (дата)

 

Річна інформація емітента облігацій місцевих позик

за 2013 рік

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Донецька мiська рада

1.2. Місцезнаходження емітента

            83050, Донецька обл., м. Донецьк, вул.Артема, буд.98

1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (+38062)338-09-65 (+38062)335-29-41

1.4. Електронна поштова адреса емітента

            [email protected]

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

3. Інформація щодо облігацій місцевих позик

3.1. Інформація щодо випуску облігацій місцевих позик:

            дата реєстрації випуску: 29.08.2008

            номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 11/1-I-2008

            термін обігу облігацій місцевих позик: 60

3.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик):

            Облiгацiї серiї D

Метою позики є залучення фiнансових ресурсiв до бюджету розвитку мiського бюджету мiста Донецька для часткового вирiшення соцiальних проблем мiста у напрямках iнвестування пiд програми капiтальних вкладень.

3.3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик: 75 000 шт.

Cума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик: 75 000 000 грн.

3.4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик:

            По облiгацiях серiї D - 75 000 000,0 грн. на житлове будiвництво, будiвництво об'єктiв комунального та соцiально-культурного призначення i розвитку транспортної iнфраструктури.

3.5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик:

            Погашення облiгацiй мiсцевої позики серiї  D здiйснюється в нацiональнiй валютi України (гривнi) через уповноваженого Платiжного агента.

3.6. Інформація щодо внутрішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облiгацiї серiї D вiльно обертаються на територiї України серед юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв. Операцiї з облiгацiями Донецької мiської ради здiйснюються на бiржовому ринку - "Фондовiй бiржi ПФТС" та позабiржовому ринку.

Інформація щодо зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Не здiйснюється.

Інформація щодо факту лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Облiгацiї Донецької мiської Ради  серiї D  не перебували у Бiржовому Списку ПФТС.

Інформація щодо факту делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Були виключенi з 2 рiвня лiстингу Бiржового Списку ПФТС 13.09.2013 року.

3.7. Проценти, що виплачені за облігаціями місцевих позик: 8 975 250 грн

Сума доходу, що виплачена за облігаціями місцевих позик: 8 975 250 грн

3.8. Проценти, що не виплачені за облігаціями місцевих позик: 0 грн

Сума доходу, що не виплачена за облігаціями місцевих позик: 0 грн

3.9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик: 75 000 000 грн

3.10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик: 75 000 000 грн

3.11. Кількість непогашених облігацій: 0 шт.

Сума, на яку не погашено облігації місцевих позик: 0 грн

3.12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі:

            За 2011 рiк у зведений бюджет (загальний i спецiальний фонди без урахування трансфертiв з державного бюджету) надiйшло 2601,7 млн. грн. або 104,5 % до уточнених планових призначень 2490,3 млн. грн., додатково отримано 111,4 млн. грн. Обсяг власних i закрiплених доходiв по загальному фонду склав 2363,5 млн. грн. або 102,9 % до уточненого плану 2297,4 млн. грн., додатково отримано 66,1 млн. грн. Плановi призначення по спецiальному фонду зведеного бюджету виконанi на 123,5 %, при уточненому планi 192,9  млн. грн. фактичне надходження склало 238,3 млн. грн., понад плану надiйшло 45,4 млн. грн. Найбiльш значимими джерелами формування доходної частини бюджету є: податок з доходiв фiзичних осiб (75,8 % вiд фактичних надходжень у загальний фонд) - виконання 103,0 %; плати за землю (21,8 %) - виконання 102,1 %.

За 2012 рiк у зведений бюджет (загальний i спецiальний фонди без урахування трансфертiв з державного бюджету) надiйшло 2 418,7 млн. грн. або 105,3% до уточнених планових призначень 2 296,6 млн. грн., додатково отримано 122,1 млн. грн. Обсяг власних i закрiплених доходiв по загальному фонду склав 2 045,5 млн. грн. або 101,8% до уточненого плану 2 008,9 млн. грн., додатково отримано 36,6 млн. грн. Плановi призначення по спецiальному фонду зведеного бюджету виконанi на 129,7%, при уточненому планi 287,7 млн. грн. фактичне надходження склало 373,2 млн. грн., понад плану надiйшло 85,5 млн. грн. Найбiльш значимими джерелами формування доходної частини бюджету є: податок з доходiв фiзичних осiб (71,7% вiд фактичних надходжень у загальний фонд) - виконання 102,0%; плати за землю (25,7%) -  виконання 101,1%.

За 2013 рiк у зведений бюджет (загальний i спецiальний фонди без урахування трансфертiв з державного бюджету) надiйшло 2785,8 млн. грн. або 108,0 % до уточнених планових призначень 2578,7 млн. грн., додатково отримано 207,1 млн. грн. Обсяг власних i закрiплених доходiв по загальному фонду склав 2320,8 млн. грн. або 102,3 % до уточненого плану 2269,3 млн. грн., додатково отримано 51,5 млн. грн. Плановi призначення по спецiальному фонду зведеного бюджету виконанi на 150,3 %, при уточненому планi 309,3  млн. грн. фактичне надходження склало 464,9 млн. грн., понад плану надiйшло 155,6 млн. грн. Найбiльш значимими джерелами формування доходної частини бюджету є: податок з доходiв фiзичних осiб (74,5 % вiд фактичних надходжень у загальний фонд) - виконання 101,7 %; плати за землю (23,0 %) - виконання 102,8 %.

Проценти виплаченi за облiгацiями серiї D, складають 59 795 250,00 грн., в тому числi в 2013 роцi 8 975 250,00 грн.

Сума доходу, що виплачена за облiгацiями серiї D, складає 59 795 250,00 грн., в тому числi в 2013 роцi 8 975 250,00 грн.

Сума надходжень до бюджету розвитку на погашення в 2013 роцi склала 75 000 000,00 грн., в тому числi на погашення облiгацiй серiї D 75 000 000,00 грн.

Дата погашення облiгацiй серiї D - 13.09.2013 року.

 

3.1. Інформація щодо випуску облігацій місцевих позик:

            дата реєстрації випуску: 29.09.2009

            номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 03/1-I-2009

            термін обігу облігацій місцевих позик: 60

3.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик):

            Облiгацiї серiї Е

Метою позики є залучення фiнансових ресурсiв до бюджету розвитку мiського бюджету мiста Донецька для будiвництва та реконструкцiї об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення та розвитку транспортної iнфраструктури в зв'язку iз пiдготовкою до проведення фiнальної частини чемпiонату Європи з футболу 2012 року.

3.3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик: 60 000 шт.

Cума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик: 60 000 000 грн.

3.4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик:

            По облiгацiях серiї Е - 60 000 000,0 грн. на будiвництво та реконструкцiю об'єктiв комунального та соцiально-культурного призначення та розвитку транспортної iнфраструктури в зв'язку iз пiдготовкою до проведення фiнальної частини чемпiонату Європи з футболу 2012 року.

3.5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик:

            Погашення облiгацiй мiсцевої позики серiї Е здiйснюється в нацiональнiй валютi України (гривнi) через уповноваженого Платiжного агента.

3.6. Інформація щодо внутрішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облiгацiї серiї Е вiльно обертаються на територiї України серед юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв.

Інформація щодо зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Не здiйснюється.

Інформація щодо факту лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Факту лiстингу облiгацiй серiї Е Донецької мiської Ради  не має.

Інформація щодо факту делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Факту делiстингу облiгацiй серiї Е Донецької мiської Ради  не має.

3.7. Проценти, що виплачені за облігаціями місцевих позик: 14 959 200 грн

Сума доходу, що виплачена за облігаціями місцевих позик: 14 959 200 грн

3.8. Проценти, що не виплачені за облігаціями місцевих позик: 0 грн

Сума доходу, що не виплачена за облігаціями місцевих позик: 0 грн

3.9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик: 0 грн

3.10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик: 0 грн

3.11. Кількість непогашених облігацій: 0 шт.

Сума, на яку не погашено облігації місцевих позик: 0 грн

3.12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі:

            За 2011 рiк у зведений бюджет (загальний i спецiальний фонди без урахування трансфертiв з державного бюджету) надiйшло 2601,7 млн. грн. або 104,5 % до уточнених планових призначень 2490,3 млн. грн., додатково отримано 111,4 млн. грн. Обсяг власних i закрiплених доходiв по загальному фонду склав 2363,5 млн. грн. або 102,9 % до уточненого плану 2297,4 млн. грн., додатково отримано 66,1 млн. грн. Плановi призначення по спецiальному фонду зведеного бюджету виконанi на 123,5 %, при уточненому планi 192,9  млн. грн. фактичне надходження склало 238,3 млн. грн., понад плану надiйшло 45,4 млн. грн. Найбiльш значимими джерелами формування доходної частини бюджету є: податок з доходiв фiзичних осiб (75,8 % вiд фактичних надходжень у загальний фонд) - виконання 103,0 %; плати за землю (21,8 %) - виконання 102,1 %.

За 2012 рiк у зведений бюджет (загальний i спецiальний фонди без урахування трансфертiв з державного бюджету) надiйшло 2 418,7 млн. грн. або 105,3% до уточнених планових призначень 2 296,6 млн. грн., додатково отримано 122,1 млн. грн. Обсяг власних i закрiплених доходiв по загальному фонду склав 2 045,5 млн. грн. або 101,8% до уточненого плану 2 008,9 млн. грн., додатково отримано 36,6 млн. грн. Плановi призначення по спецiальному фонду зведеного бюджету виконанi на 129,7%, при уточненому планi 287,7 млн. грн. фактичне надходження склало 373,2 млн. грн., понад плану надiйшло 85,5 млн. грн. Найбiльш значимими джерелами формування доходної частини бюджету є: податок з доходiв фiзичних осiб (71,7% вiд фактичних надходжень у загальний фонд) - виконання 102,0%; плати за землю (25,7%) -  виконання 101,1%.

За 2013 рiк у зведений бюджет (загальний i спецiальний фонди без урахування трансфертiв з державного бюджету) надiйшло 2785,8 млн. грн. або 108,0 % до уточнених планових призначень 2578,7 млн. грн., додатково отримано 207,1 млн. грн. Обсяг власних i закрiплених доходiв по загальному фонду склав 2320,8 млн. грн. або 102,3 % до уточненого плану 2269,3 млн. грн., додатково отримано 51,5 млн. грн. Плановi призначення по спецiальному фонду зведеного бюджету виконанi на 150,3 %, при уточненому планi 309,3  млн. грн. фактичне надходження склало 464,9 млн. грн., понад плану надiйшло 155,6 млн. грн. Найбiльш значимими джерелами формування доходної частини бюджету є: податок з доходiв фiзичних осiб (74,5 % вiд фактичних надходжень у загальний фонд) - виконання 101,7 %; плати за землю (23,0 %) - виконання 102,8 %.

Проценти, виплаченi за облiгацiями серiї Е, складають 59 836 800,00  грн., в тому числi в 2013 роцi 14 959 200,00 грн.

Сума доходу, що виплачена за облiгацiями серiї Е, складає 59 836 800,,00 грн., в тому числi в 2013 роцi 14 959 200,00 грн.

Дата погашення облiгацiй серiї Е 06-07.10.2014 року.

 

Назад

Версия для печати